Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir

İsmail Hakkı Bey (muallim) (d. 1866, İstanbul – ö. 30 Aralık 1927, İstanbul), Türk besteci.

Daha 13 yaşındayken Muzika-yı Hüma-yun’a alındı (1879). Orada daha çok Latif Ağa’mn dersleriyle yetişti. Zâti Arca’dan nota ve solfej öğrendi. Çok geçmeden padişah müezzinleri arasına girdi. Aynı zamanda serhanende olarak saray fasıl heyetinin başına getirildi. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Şehzadebaşı’nda açtığı Musiki-i Osmani Cemiyeti bir konserva-tuvar gibi etkinlik gösterdi. İsmail Hakkı Bey burada sayısız öğrenci yetiştirdi. Bir yandan Darülelhan’da ders verdi. Bir süre Darülelhan’ın Türk müziği bölümünü yönetti. Bu bölüm kapatıldıktan sonra kurulan Türk Müziği Tasnif Heyeti’nin üyeleri arasında yer aldı.
Birçok kuramsal kitap yazdı ve sayısız nota yayımladı. Çok verimli bir besteciydi. İki bin dolayında beste yaptığı söylenir. Ama günümüze ulaşabilmiş yapıtlarının sayısı yaklaşık 600’dür. Bunların başlıcaları arasında “Çağlayan cuy-i sirişkle çeşm-i pür-hunum mudur” (ferahfeza beste), “Bir ker-re yüzün görmeyi dünyaya değişmem” (nişaburek beste), “İntizar-ı makdeminle rehfüzarın gözlerim” (acemkürdi beste) “Fir-at-i yar beni yaktı demadem ah ü zar oldum” (acemkürdi ağırsemai), “Gülşende yine ah ü enin eyledi bülbül” (rast yürükse-mai), “Gayetle dilber bir şivekâre” (ferahfeza şarkı), “Senin aşkın ile ihya olurum” (şedaraban şarkı), “Görülmemiş devr-i Yusuf’tan beri böyle güzel” (şedaraban şarkı), “Fikrimin ince gülü” (kürdi şarkı) sayılabilir.

Yorum yazın