Mikhail Tugan-Baranovsky

Mikhail Tugan-Baranovsky, Rus iktisatçısı. politika yazarı ve iktisat tarihçisidir.
1865-1919 yıllarında yaşamıştır.

Hukuk ve iktisat diplomasını Harkov Üniversitesinden almıştır. On sekiz yıl. Saint – Peters-burg Üniversitesinde kesintili olarak çalışmıştır. Nihayet 1913 de, bu üniversitenin iktisat ve istatistik kürsüsüne profesör seçilmiş, fakat Çarlık hükümeti tayini durdurmuştur. Görevine ancak 1917 de başlayabilmiştir. Lenin iktidara gelince, Kiev Hukuk Fakültesi dekanlığına ve Ukrayna Bilim Akademisi üyeliğine nakletmiştir. 1918 de kurulan Ukrayna Cumhuriyetinin Maliye Bakanı olmuştur.

İlk şöhretini, Narodniki ile giriştiği tartışmalara borçludur. Narodniki yahut Popülistler. 1865 den itibaren. Rusya’da Kapitalizm aşamasından geçmeksizin doğrudan doğruya köylülere dayanan bir Sosyalizm kurulabileceğini ileri sürmekte idiler. Rusya’nın sanayileşerek dünya nazarlarında ileri ülkelerle rekabet edebileceğine inanmıyorlardı. Tugan – Baranovskii. bu görüşlerin bilimsel kaynağında basit biçimli Eksik Tüketim Teorileri bulunduğunu anlatmıştır. Gelişen sanayi ekonomileri sorunları üzerindeki ilginç tahlil-lerile Popülist’\er\r\ tezini çürütmüştür.

Kari Marx’\r\ Konjonktür Teorisini eleştirmiştir. Bu yüzden, ona Revizyoncu diyenler olmuştur. Yazdan dolayısile kovuşturmaya uğramadığından, Legal Marksist adı da takılmıştır.

Kari Marx‘\r\ Değer Teorisi ile Marjinalizm’i karşılaştırmıştır. Bu iki teorinin birbirini tamamladığını düşünmüştür. Marx’ın Azalan Kâr Haddi teşhisine katılmamıştır. Tersine sermayenin artan organik bileşimi dolayısile kâr hadlerinin de genişleyebileceğim belirtmiştir. KarI Marx’\n sandığı gibi, konjonktürün yalnız eksik tüketime bağlı olamıyacağını. yatırım faaliyeti ile talep arasında kuvvetli bağlılık bulunduğunu anlatmıştır. Yatırımların konjonktüre nasıl yön verdiğini izaha çalışmıştır.

Yeni sermaye birikiminin kullanılabileceği yeni yatırımlara ihtiyaç gösteren sektörler» isabetle seçememekten; kredi sisteminin işleyiş ahenksizliklerinden ve yatırım – finansman senkronizasyonunu iyi yapamamaktan krizler doğduğunu ileri sürmüştür. Kriz ve durgunluk dönemlerinde, düşük faiz haddine rağmen birikmiş sermayenin atıl durduğuna işaret etmiştir. Sermaye – kredi tahsislerindeki lag’ların önem; üzerinde durmuştur.

Konjonktür Teorisi Batı âleminde büyük ilgi toplamış ve literatürde iz bırakmıştır. Sombart. onu modern Konjonktür Teorisinin babası olarak adlandırmıştır. Keynes. onun iktisat ilminde yeni çığır açtığını yazmış ve likidite tercihi tahlilinde düşük faize rağmen âtıl duran sermayeler hakkın-daki metinlerinden yararlanmıştır.

(Bk; azalan kâr haddi. Eksik Tüketim Teorileri, Konjonktür Teorileri. Narodniki, Popülizm).

Yorum yazın