Mehmet Karahisari

Mehmet Karahisari, türk bilgini (öl. Mısır 1756). öğrenimini bitirdikten sonra Karahisar’da bir süre kadılık yaptı. Sonra Mısır kadısı oldu. Riyaziye ve astronomi konularında çalışan Karahisarî’nin önemli eserleri şunlardır: Telmih-ül-Efvân fî Tertîb-iLEşbah (Benzerlerin Düzenlenmesi Konusunda Söylenen Sözler); Resâil fî Hey’et ve’r-Riyâziyat (Astronomi ve Matematik Hakkında Risaleler). [m]

Yorum yazın