Mehmed İzzet Paşa

MEHMED PAŞA (izzet), türk devlet adamı (Beylik köyü, Çarşamba 1723 – Belgrad 1784). Rum Mehmed Paşanın soyundan Hüseyin Beyin oğlu, önce Eski Saray Baltacılar ocağına girdi, daha sonra kapı hasekisi oldu. Darphane emini (1766), sonra vezirlik rütbesiyle rikabı hümayun kaymakamı (1774) oldu. Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra sadrazamlığa getirildi (11 temmuz 1774). Bu ilk sadrazamlığı 7 temuz 1775’e kadar sürdü. Aynı tarihte Aydın muhassılı tayin edildi. Bundan sonra Mısır (1775), Sivas (1778), Erzurum valiliklerinde (1779) bulundu ve ikinci defa sadrazam oldu (1781); sadrazamlığı 24 ağustos 1782’ye kadar devam etti ve aynı yıl görevinden alınarak Füibe’de oturması emredildi. Ocak 1783’te Belgrad muhafızı tayin edildi ve burada öldü, (m)

MEHMED PAŞA (izzet), türk devlet adamı (İstanbul 1827-ay.y. 1890). Hassa müşiri (1869), V. Ordu müşiri, zaptiye müşiri oldu. Devlet şûrası üyeliğinde ve Bursa valiliğinde bulundu. Seraskerlik (1876) ve Diyarbakır valiliği yaptı. Sonra Abdül-hamid IFnin selâmlık resmi memurluğuna tayin edildi, (m)

MEHMED PAŞA (izzet), Darendeli, Topal, türk devlet adamı (Darende 1792-is-tanbul 1855). Biı süte Ispartalı İbrahim Paşanın kethüdalığında bulundu. Beylerbeyi olarak Bursa mutasarrıfı, Boğaz muhafızı (1820), Menteşe (1821) ve Anadolu valisi (1824), Boğaziçi muhafızı ve kaptanıder-ya (1826), daha sonra sadrazam oldu

(1828); üç ay sonra azledildi. Vidin muhafızlığına (1831), Karahisar, Ankara, Kastamonu valiliğine, Boğaz muhafızlığına tayin edildi. Berriyetüşşam seraskeriyken savaşta ayağından yaralanarak İstanbul’a döndü, Abdülmecid zamanında ikinci defa sadraz ımlığa getirildi (1841). Dokuz ay sonra azledilerek emekliye ayrıldı. Ankara’da son adan yanan bir cami yaptırdı.

Yorum yazın