Lev Troçki kimdir

Lev Troçki kimdir – Lev Troçki sözleri ve hayatı
Rus ihtilâlcisidir. Komünisttir.

Asıl adı, Lev Davidoviç BRONSTEİN’d’n.

1879 – 1940 yıllarında yaşamıştır.

Kendi kendini yetiştirmiştir. Geniş kültür sahibi idi. Çalışkandı. İdealistti. Cesurdu. Fedakârdı. iyi bir hatipti. Kuvvetli bir yazardı. Az rastlanır bir teşkilâtçı idi.

Rus ihtilâlinin en ağır yükünü taşımıştır.

Erken yaşlarında Marksistlere katılmıştır. Yirmi bir yaşında, Sibiryaya sürülmüştür. İki yıl sonra kaçarak İngiltereye geçmiştir. Lenin ve Plek-hanov ile çalışmıştır. Sosyalistler ikiye bölününce, bir süre Menşevik\eûn safında kalmıştır.

Yer altı faaliyetini yürütmek üzere Rusyaya dönmüştür. Yakalanarak tekrar Sibiryaya gönderilmiş ve tekrar kaçmıştır. Viyanaya gelerek Pravda gazetesini kurmuştur.

Yeni bir Kıymet Teorisi kurmağa çalışmıştır.

Devrimciliği meşrû bir zorunluk olarak savunmuştur. Ona göre, «hiçbir burjuva kendi arzusu ile malından ve mülkünden vazgeçemezdi. Sosyalizmin kurulabilmesi için, ihtilâlci ruh taşıyan cüretkâr insanlara ihtiyaç vardı».

«Demokrasi rejiminden ihtilâle varabilmek imkânsızdı. Çünkü parlamentolar devrimleri dejenere ederlerdi. Esasen çoğunluk kavramı hakkında demokratlar ile sosyalistler ayrılmaktaydılar. Sosyalistlerin hedefi, çoğunluk oylarına bağlı kalmak değil, bilâkis dinamik bir kuvveti çoğunluğa hâkim kılmaktı».

«Ve anlamak gerekirdi ki. Sosyalizm, işçi ve iş hürriyeti olamazdı. Bu yeni rejimde, çalışmayanlara hayat hakkı tanınamazdı. Herkes çalışmağa mecburdu. Bir insan, keyfine göre işe girip çıkamaz ve çalışacağı yeri dilediği gibi seçemezdi».

Troçki, harp çıkınca. İsviçreye gitmiştir. Bir süre sonra, Pariste faaliyet göstermeğe koyulmuştur. Fransızlar sınır dışına çıkarınca, New York’a gitmiştir.

1917 Temmuzunda Petrograda geldiğinde, Kerensky iktidarda bulunuyordu. Lenin ise, selâmeti Finlandiya yfi kaçarak saklanmakta görmüştü.

Troçki, bu ümitsiz günlerde Bolşevik Merkez Komitesine seçilmiştir. Onun faaliyete geçmesile, durum Kerensky aleyhine işlemeğe başlamıştır.

Ekim İhtilâlinin en başarılı yöneticisi olmuştur.

Popüler bir lider olması dolayısile, Lenin başlangıçta onu parti ve memleket işlerinin içine sokmamıştır. Dışişleri Bakanlığına halk komiseri olarak tayin etmiş ve Brestlitovsk muahedesini imzalamağa yollamıştır.

Bu nankör vazifeyi yerine getirmiş ve istifasını vermiştir. İhtilâli diğer ülkelere yaymak üzere Rusya-dışına çıkmıştır.

Denikin ve Wränge/ adlı Beyaz Rus generallerinin yarattıkları büyük tehlike, bir defa daha Troçki’nin teşkilâtçılığından faydalanmak zorun-tuğunu hissettirmiştir. Millî Savunma Komiserliğine getirilmiştir. Kızıl Orduyu kurmuştur. İç savaşı, zafere götürmüştür.

İktisadî durumun rejimi tehdit edecek derecede bozulmasile, bu alanda da görevlendirilmiştir. Millî Savunma Komiserliği uhdesinde katmakla beraber, hastalanan Lenin’in yerine Yeni iktisat Siyasetin i yürütmüştür.

Komünist âleminin bu beğenilen yazarı, etkili hatibi, başarılı Millî Savunma Bakanı ve Bolşe-vizmi Yeni iktisat Siyasetile kurtaran yöneticisi, Politbüro’da kıskançlıkları üzerine çekmiştir. Ona karşı Stalin. Zinoviev ve Kamenev cephe almışlardır. Kendisini ekonomi diktatörü olmakla suçlamışlardır.

Lenin’in ölümünden bir yıl sonra. Millî Savunma Komiserliğinden azledilerek sürgüne yollanmıştır. 1927 de. Komünist Partisinden çıkarılmıştır. 1929 da, Rusya topraklarını terke mecbur edilmiştir.

Önce Türkiyeye sığınmıştır. Büyükadada oturduğu köşk kundaklanınca, Fransaya gitmiştir. Oradan Norveç’e geçmiştir. Nihayet Meksikada yerleşmiştir.

Sürgün hayatı esnasında. Sürekli Devrim Teorisini yaymağa çalışmıştır. Rus Devriminin tarihini yazmıştır. Stalini ihtilâle ihanetle suçlamıştır.

1938 de. Dördüncü Enternasyonali kurmuştur.

İki yıl sonra, J. Mornard tarafından feci şekilde öldürülmüştür.

Komünist propagandası, Stalin çağı boyunca, Troçki’yi kötülemiştir. Ancak Troçki’nin fikirleri zamanla unutulmamıştır. Yıllar ilerleyip yeni sosyalist kuşaklarının yetişmesi, Troçkizm’in tekrar canlanmasına yol açmıştır.

1968 Öğrenci İhtilâlleri, Toçki’nin fikirlerini izleyen kuvvetli gruplar bulunduğunu ortaya koymuştur.

(Bk; Kerensky, Lenin, Plekhanov, Bolşevik, Menşeviklik. Harp Komünizmi, Yeni iktisat Siyaseti).

Yorum yazın