Lala Mehmed Paşa

Lala Mehmed Paşa kimdir – Lala Mehmed Paşa hakkında bilgiler
Lala Mehmed Paşa (Bosnalı Mehmed Paşa da denir), türk sadrazamı (7-1606). Bosnalı Şahinoğlu ailesindendir. Sokullu Mehmed Paşa ile akrabadır. Haremi Has-sadan çıktıktan sonra büyük imrahor ve yeniçeri ağaısı oldu. Bu görevdeyken birçok sefere katıldı. Arşidük Mathias’ın Es-tergon kalesini kuşatması ve arşidük Maximilianen ileri harekete geçmesi üzerine Sinan Paşa İstanbul’dan yardım isteyince, yeniçeri ağası olarak 15 000 yeniçeriyle, Sinan Paşanın maiyetine gönderildi; sadrazam Sinan Paşanın Macaristan seferine katıldı ve büyük yararlık gösterdi. Buna rağmen Tata kalesi kuşatmasının ertesi günü yeniçeri ağalığından azledildi, önce Karaman beylerbeyliğine, sonra da Anadolu beylerbeyliğine ve Budin civan muhafızlığına getirildi. Mehmed Paşa, 1595’te imparator Maximilian ordularının başkumandanı prens Manseld’in Estegon’u kuşatması üzerine Şemsipaşazade Mahmud Paşa ile birlikte şehre girerek savaşa katıldı. Estergon beyi Kara Ali Beyin ölmesi üzerine onun yerine geçti şehri AvusturyalIlara teslim ederek Budin’e çekildi. 1596’da Mehmed III ile birlikte Eğri kuşatmasına vezir olarak katıldı. Türk ordusunun kaleye girmesi üzerine, kalenin muhafazasıyle görevlendirildi. Rumeli ordusunun kumandanı sifatıyle Haçova Meydan savaşına (1596), veziriazam Satırcı Mehmed Paşanın yanında Macaristan seferine (1597) katıldı. Rumeli beylerbeyi oldu (1598), sadrazam İbrahim Paşa ile birlikte seferlerde bulundu. Papa kalesini aldıktan scnra Kanije kuşatmasına, 1602 ağustosunda Rumeli ordusu kumandanı ve Budin muhafızı olarak Istolni-Belgrad kuşatmasına katıldı. Kale, otuz dört günlük bir kuşatmadan sonra, Mehmed Paşanın çabasıyle geri a-lındı. Aynı yıl, AvusturyalIların Budin’i kuşatması üzerine Mehmed Paşa kaleyi savunarak düşmanı çekilmek zorunda bıraktı. Bu başarısı sebebiyle üçüncü vezirliğe terfi ettirilerek Macaristan serdarlığı-na getirildi. 11 Mayıs 1603’te Macaristan seferine çıktı; Celâlî Deli Haşan ile birlikte, düşmanın hâkim bulunduğu Peşte üstüne yürüdü. Daha sonra Mehmed Paşa, Budin’in savunmasını Rumeli beylerbeyi Murad Paşaya ve ösek’in savunmasını da Deli Hasan’a bırakarak, Bel-grad’a çekildi. Sadrazam Yavuz Ali Paşanın ölümü üzerine sadrazamlığa tayin e-dildi (1604), düşman Peşte’yi bırakarak kaçınca Budin’e geldi; Vaç, sonra Peşte ve Estergon’u kuşattı; fakat yeniçeri ağası Nakkaş Haşan Paşanın beceriksizliği yüzünden başarılı olamadı. Bir süre sonra kalgay Toktamış Giray ile Rumeli beylerbeyi Haşan Paşayı Macaristan topraklarına akma gönderdi. Bu sırada İstanbul’a geldi. Ahmed I tarafından çok iyi karşılandı; Macaristan işini çözümlemekle görevlendirildi. 21 Mayıs 1605’te ösek’len hareket eden Mehmed Paşa, Boesskay İst-van’a gönderdiği mektupta ona ilk defa Macaristan kralı unvanıyle hitap ederek birlikte Uyvar’ı kuşatmayı teklif etti. 30 Ağustosta Estergon’a gitti. Vişegrad kalesini ve St. Thomas (Tepedelen) tepesini alarak Estergon’u ele geçirdi. Estergon’un alınmasından sonra Hüsrev Paşa kumandasındaki bir kuvvetin yardımıyle Boeskay tarafından kuşatılan Uyvar teslim alındı. Bunun üzerine Mehmed Paşa, Osmanlı devletinin itimadını kazanan Boeskay’a Rokos sahrasında krallık tacı giydirdi. Mehmed Paşa, türk ordusunun doğuda yenilmesi üzerine İran ordusu serdarlığına tayin edildi; İstanbul’a geldi. İran seferine çıkacağı sırada öldü, (m)

Yorum yazın