Karamanlı Mehmed Paşa

Karamanlı Mehmed Paşa kimdir – Karamanlı Mehmed Paşa hakkında bilgiler
Karamanlı Mehmed Paşa, türk devlet adamı (öl. 1481). Mahmud Paşanın yanında öğrenimini bitirdikten sonra müderrislik yaptı. Mahmud Paşanın müşaviri, 1464’te nişancı oldu. Gedik Ahmed Paşanın azlinden sonra onun yerine sadrazam tayin edildi (1478). Yeni kanunnameleri düzenledi; kazaskerlerin sayısını kiye çıkardı. Fatih’in emriyle Kastalanî’yi (Kestelî) Rumeli, İstanbul kadısı Mevlânâ Hacı Hasanzade’yi de Anadolu kazaskerliğine tayin ettirdi. Vakıf ve emlâk işlerini üzene koydu. 1481’de Fatih Sultan Mehmed’in son seferine katıldı. Fatih’in yolda ölmesi üzerine Bayezid’den önce Cem’i İstanbul’a getirerek onu tahta çıkarmak niyetindeydi. Fakat çıkan karışıklıklarda Mehmed Paşa yeniçeriler tarafından öldürüldü. Karamanî Mehmed Paşa, Fatih’in takdirini kazanmıştı. Şairleri ve edipleri korurdu. Bu yüzden adına birçok kaside yazıldı. Kendisinin de çeşitli münşeat mecmualarında Nisam mahlâsıyle yazdığı beyitleri ve mektupları vardır. Ayrıca iki risaleden meydana gelen bir tarih yazdı. Risalelerden birincisi Osman I’den Mehmed II’ye, ikincisi 1451’den 13 mart 1480’e kadar meydana gelen olayları içine alır, (

Yorum yazın