İstanbullu Mehmed Esad Efendi

İstanbullu Mehmed Esad Efendi,

türk din bilgini (İstanbul 1845-ay. y. 1922). Ayasofya camii dersiâmlarından Hacı Bekir Efendinin oğlu, ilköğrenimini Sarayı Hümayun Kilârı Âmire mektebinde yaptı. Arpacılar camii imamı şeyhülkurra Hafız Ahmed Efendiden ders gördü (1868). Ayaş-lı Mustafa Tevfik Efendinin ve Hüseyin Hüsnü Efendinin derslerine devam ederek icazetname aldı. Beyazıt camiinde öğretime başlayarak birkaç defa icazet verdi. Dârülmuallimin mantık ve elifiye muallimliği yaptı (1891-1902). Encümeni teftiş ve muayene üyeliğine (1894), Dârülfünunu Şahane hadis ve ilmi usulü hadis müderrisliğine (1900) tayin edildi. Maarif neza-rsti kütübi diniye ve şeniye tedkiki müel-lefat üyesiyken Meclisi Maarif üyeliğine geçirildi (1906). Bâ iptida-yı hariç İstanbul müderrisiyken (1871) rüusu gittikçe yükselerek hâmisei süleymaniye derecesine çıktı (1901). Huzur derslerine muhatap (1876-1903) ve mukarrir (1904-1908) olarak katıldı. İstanbul payesi (1904), daha sonra da Anadolu kazaskerliği payesi (1905) verildi. (M)

Yorum yazın