İsmeti Kimdir

İsmeti Kimdir

asıl adı mehmed (d. İstanbul – ö. 24 Ağustos 1665, İstanbul), Osmanlı divan şairi.

Şeyh Feyzullah Efendi’nin oğlu, ünlü bilginlerden Birgivi Mehmed Efendi’nin torunuydu. İlk derslerini babasından aldı. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Yahya Efendi’nin yanma girdi. Daha sonra Mevlevi tarikatına girerek Şeyh Ahmed Toganî Dede’ye bağlandı. Zekeriya Efendi, Siyavuş Paşa, Kalenderhane ve Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı. Şam, Bursa, İzmir, Edirne, İstanbul ve Selanik kadılıktan ile Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulundu.

İsmetî, divan edebiyatında dil, üslup, düşünce ve imgelerde aşın inceliğin önem kazandığı, içerikten çok biçimin ön plana çıktığı bir dönemde yetişti. Beş beyitli olarak yazdığı gazellerinde Şeyhülislam Yahya Efendi’nin ve Bahayî’nin etkisi görülür. Şiirleri Divan-ı İsmeti’de (1874; yb İsmetî Divanı, 1974) toplanmıştır. İsmetî aynca Birgivi Mehmed Efendi’nin Tarikata’ l-Muhammediyye adh Arapça yapıtını Türkçeye çevirmiş, fıkıhla ilgili taliİcat (kitap kenanna yazılan açıklama, düşünce ve notlar) ve mektuplar da yazmıştır.

Yorum yazın