İmrahor Mehmet Paşa

İmrahor Mehmet Paşa, Bıyıklı, türk mandanı (7-1522). Selim Fin, kardeşi hmed ile giriştiği savaşlara 2. imrahor olarak katıldı; Ahmed ile Osmancık ve osya civarında çarpıştı. Selim Fin İran serine katıldı. Çaldıran savaşından (23 a-stos 1514) önce, türk ordusuna erzak ğlamak amacıyle Ardahan ve Oltu böl-si hâkimi gürcü prensi Mirza Çabuk’a “nderildi; büyük erzak kafileleriyle dpn-ü. Çaldıran savaşından sonra (7 ekim 14) Safevîlerden Bayburt’u aldı. Erzin-valisi olarak Kemah’ı kuşattı. 1516’da, adi Paşa ve büyük bir osmanlı tarihi ‘eşt Bihişt) yazmış olan İdrisi Bitlisi ile irlikte Diyarbekir bölgesini Safevîlerden dı. Şah İsmail’in bu bölgeye gönderdiği staçlu Karahan’ı Koçhisar savaşında ye-erek öldürdü. Mehmed Paşa, Mısır sefe-ne Diyarbekir beylerbeyi olarak katıldı; kat Mercidabık (1516) savaşından sonra eri gönderildi. Safevîlerin elinde bulunan ar din kalesini aldı (1517). [m]

Yorum yazın