İkinci Bayezid Kimdir

İkinci Bayezid Kimdir – İkinci Bayezid Dönemi Hakkında Bilgiler

İkinci Bayezid Sekizinci Osmanlı padişahı (?, 1448-Dimetoka, 1512).

Mehmet II nin oğlu olan Bayezid II, genç yaşta Amasya valiliğinde bulundu. Otlukbeli Savaşı’nda (1473) Osmanh ordusunun sağ kanadına komuta etti. Babasının ölümü üzerine, Konya valisi olan kardeşi Cem’den daha önce hareket ederek tahta geçti (1481) ve Cem ile on dört yıllık bir taht kavgasına girişti. Bu sırada özellikle Avrupa’ya karşı hareketsiz kaldı, ama Hersek ve Boğdan’ın bazı bölümleri onun döneminde Osmanlı ülkesine katıldı. Cem’i hükümdar gibi karşılamaları, Karamanoğullannı korumaları, Hindistan’dan kendisine gelen hediyelerin Kahire’de alıkon-ması gibi sorunlardan dolayı Memluklarla altı yıllık savaşlara girdi, 1491’de yapılan barış Dulkadiroğul-larının Osmanh himayesini kabul etmesiyle, Çukurova’daki bazı yerlerin, kutsal kentlerin vakfı olarak Memluklara kalması koşullarını içeriyordu. Öte yandan, Venedik’le savaşıldı (1499-1502), donanmaıun gücü bu dönemde artırıldı. Mora kıyılarında Modon ye Navarin Osmanlıların eline geçti. Osmanlılara karşı başarı sağlayamayacağım anlayan Venedik, barış istemek zorunda kaldı.

Bayezid II’yi bundan sonra uğraştıran en önemli olay Akkoyunlu Devleti yerine kurulan Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail oldu. Şah İsmail’in kışkırttığı Anadolu isyanları, şehzadelerin, Bayezid Il’nin sağhğında saltanat mücadelesine başlamalarına yol açtı. Bu mücadele,sonra Bayezid II’yle oğlu Selim arasında sürdü. Selim’in yenilmesine karşın Yeniçerilerin isteği üzerine Bayezid II, tahtı oğluna bırakmak zorunda kaldı (1512). Tahttan uzaklaştırılan padişah dinlenmek için Dimetoka’ya giderken öldü.

Bayezid II, iyi bir öğrenim görmüş, sancak beyliği yaptığı Amasya’nın bir bilim ve kültür merkezi olması nedeniyle, bilim ve kültürle uğraşmıştır. Çok dindar olduğu için Sofu ve Veli unvanlarıyla anılır.

Yorum yazın