İbrahim Peçevi Kimdir – Eserleri

İbrahim Peçevi Kimdir – Eserleri

İbrahim Peçevi, Osmanlı tarihçisi (Macaristan/Peç:Peçuy 1574-ay.y. 1649 ?). Eserinde kendi üzerine verdiği bilgiler arasında babasının Bosna’da yerleşmiş Alaybeyioğullarından olduğu, anasının Sokollu soyuna dayandığı yazılıdır. Budin beylerbeyi olan dayısı Ferhat Paşa ile aile yakınlarından Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa’nın esirgemesinde yetişti, onlarla birlikte değişik seferlere katıldı, 1606’dan sonra Rumeli’deki bazı sancakların yazımında görev aldı. Tokat’ta defterdarlık yaptı, Tuna boylarında mutasarrıflıklarda bulundu, 1641 ’den sonra Budin’de tarihini yazmakla uğraştı, doğum yeri olan Peç’e yerleşti (1641). İlk eserinin (Gazavat ve Fütuhat-ı Sultan Süleyman Han) eksik ve kusurlarını belirten Budin Berlerbeyi Musa Paşa’nın eleştirisi üzerine kaynaklarını zenginleştirdi, derlemelerini çoğaltı, çapını genişletti ve Tarih-i Peçevi diye tanınan önemli eserini hazırladı (1520: Kanunî’nin tahta çıkışı-1640.IV. Murat’ın Bağdat fethinden dönüşte ölümü), 120 yıllık bir dönemin güvenilir belgesini ortaya koydu. İlk basımı, iki cilt, 1864-1868; bugünkü dille Murat Uraz’ca 1968-1969.

Yorum yazın