İbrahim Halet Bey

İbrahim Halet Bey, türk yazar ve şairi (İstanbul 1837-ay.y. 1878). Maliye nazırı Mehmed Halid Efendinin oğlu. Hariciye Nezaketi Mektubî kalemine memur oldu. Ceridei Havadis gazetesinde uzun süre çeşitli yazılar ve edebiyata ait makaleler yazdı. Bir süre Samsun Rüsûmat kâtipliğinde bulundu. Sonra Halep valisi Cevdet Paşanın maiyetine girdi. Mektupçu oldu (1867). Bu görevi sırasında resmî Furat ve gayrıresmî Gadir-ül-Furat gazetelerini çıkardı. Fihrist-i Vilâyet-i Haleb adında istatistik bilgileri toplayan bir salname (yıllık) hazırladı. Divanı Ahkâmı Adliye başkâtipliğine tayin e- dildi (1869). Maarif nezareti mektupçusu oldu (1876). Şiir, tarih, edebiyat, biyografi, tiyatro sahalarında eser verdi. Eserleri: On- iki imam Ahvaline Risale; Enmûzeç (örnek); Mebde-i Kitâbet (Yazı Yazma Kurallarına Başlangıç); Sefinet-ül-lnşa (Güzel Nesir örnekleri);r M olla LûtfVnin Hal Tercümesi; Hoca Hüsâmeddin Efendi Hal Tercümesi; Sırr-ül-Esrâr (Sırların Sırrı); Seyr-ül-Akmar (Ayların Geçmesi) ve Dolap adlı periyodik risalesi ve Hâlet-üş-Şebab (Gençlik Halleri) adlı divan. Âl-i Osman adı altında yazmağa başladığı tarihin ancak birinci cildini tamamladı.

Yorum yazın