İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa Kimdir

İbrahim Hakkı Paşa, türk devlet adamı (İstanbul 1863-Berlin 1918). Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğlu. Sıbyan mektebin de, Beşiktaş rüştiyesinde, Mektebi Mülkiye’- de okudu (1882). Hariciye Tahrirat kaleminde memur adayı oldu. Mabeyin mütercimi oldu (1884). Hukuk mektebine tarih ve siyasî hukuk, İdarî hukuk, devletler hukuku (1886), Hamidiye Ticaret mektebi iktisat ve ticaret hukuku muallimliklerine (1889) tayin edildi. Geçici görevle İtalya ve Yunanistan’a gönderildi. Chicago sergisine komiser tayin edilerek iki defa bu şehirde bulundu. 1894’te Mabeyin mütercimliğinden başka Sıhhiye meclisi azalığına ve Babıâli hukuk müşavirliğine tayin edildi. Sonra gizli memuriyetle Bulgaristan’a gönderildi. Yunanistan ile Türkiye arasında suçlular ve eşkıyaların iadesi ile ilgili konsolosluk antlaşmasını müzakere için Roma’da toplanan konferans murahhaslığına ve konferansın kararlarını tetkike memur edildi. 1908’de maarif nazırı oldu. Kâmil Paşa kabinesinde nazırlıkta bulundu, ayrıca dahiliye nazır vekili oldu. Roma sefirliğine tayin edildi. Hüseyin Hilmi Paşanın istifası üzerine sadrazamlığa getirildi (1908). Hariciye nazırı Rıfat Paşanın Paris sefirliğine tayin edilmesiyle sadarete ek hariciye nazırlığı görevini de üzerine aldı (1911). 17 Eylül 1911’de sadaretten istifa etti. Berlin sefirliğine tayin edildi (1 ağustos 1915). Sefirliği sırasında Brest-Litovsk müzakerelerine katılan- türk heyetinde bulundu. Eserleri; Tarih-i Hukuk-i Beyne’d-Düvel (Devletlerarası Hukuk Tarihi) [1885]; Medhal-i Hukuk-i Beyne’d-Düvel (Devletlerarası Hukuka Giriş) [1885]; Hukuk-i Düvel (Devletler Hukuku); Tarih-i Umûmî (Genel Tarih) [3. c., 1887-1888]; Muhtasar İslâm Tarihi (Mehmed Azmi ile beraber, 1888); Küçük Osmanlı Tarihi (1890); Hukuk-i İdâre (1890-1894); Mukad- deme-i ilm-i Hukuk (Hukuk İlmi Başlangıcı) [1901]; Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi (Mustafa Midhat ile beraber, 1919).

Yorum yazın