Halepli Bedrettin Kimdir

Halepli Bedrettin Kimdir

HALEPLİ BEDREDDİN, arap yazar ve tarihçisi (Şam 1310- Halep 1377). Babası U- mar-ül-Dımaşkî, devrinin tanınmış hadis ve fıkıh bilginlerinden ve şairlerindendi. Oğlunun öğrenimiyle kendisi uğraştı. Hadis, fıkıh ve kıraat bilgini oldu. 1332’de hacca gitti. Mısır ve İskenderiye’de bulundu. Kadılık ve çeşitli emirlere sır kâtipliği yaptı. 1344’te emîr Şerefüddin ile bütün Suriye’yi dolaştı. Bedreddin, arap edebiyatının en ünlü edip ve tarihçilerindendi. Devrinin zevkine göre eserler yazmış, daha çok şekle önem vermiştir. Eski tenkitçiler kendisini çok Ö- verler. Fakat gerek mensur, gerek manzum eserleri kelime oyunları ve edebî sanatlarla doludur. Eserleri: Düret-ül-Aslâk fî Evlet- il-Etrâkı (Mısır ve Suriye’de Hüküm Sürmüş Türk Memlûklarının Tarihi) [648-776 arasındaki olayları anlatır. Secüi ve ahenkli bir nesir eseridir. Kaynakları bakımından kıymetli bir tarihtir. Tamamı henüz basılma- mıştır. Müellifin elyazması olan bir nüshası İstanbul’dadır]; Tezkiret-iin-Nabih fi Ey- yam-il-Mansûri ve Banîh (Türk Memlûklarından el-Mansur Kalavun ve Oğullarının. Tarihi); En-Necm-üs-Sâkıb fi Eşref-il-Menâ- kıb (En Güzel Menkıbelerin Parlak Yıldızı) [Hz. Muhammed’in hayatını anlatır]; Nesîm -iis-Sabâ (Saba Rüzgârı) [çeşitli konulardan bahseden nesir ve nazım karışık bir eserdir]; Dübeyt (iki Beyit) [rubailer]., Ayrıca, Bed- reddin’in ele geçmemiş, bazı eserleri de vardır,

Yorum yazın