Hacı Mehmet Paşa

Hacı Mehmet Paşa(Canım Hoca denir), türk kaptanıderyası (?, 1660-Küt ya 1737). Cezayiri Garp ocağından korlıkla yetişti ve bir çatışmada Venedi lere esir düşerek yedi yıl kürek mahkû luğu yaptı. Daha sonra türk donan“ sında görev aldı ve kalyon kocalığı, « budanlık» gibi görevlerde bulundu. B lerbeyi payesiyle kaptanıderya oldu (23 ralık 1714). Şehit Ali Paşanın Mora sef sırasında, Venediklilerden Istendil (Tin adasını aldı. Anapolis, Mudon ve Kor ne ile Navarin kalelerinin alınmasında d nizden yaptığı kuşatmayle kara odus na geniş ölçüde yardımda bulundu, seferden dönüşte İğne (Niyo), Çuha (~ rigo) ve Menekşe (Monevasya) adalar m aldı. Ayrıca Girit’te Venediklilerin linde kalan Suda, isperlonga (Spinalong ve Granbusa gibi en son kaleleri de al rak bu adayı tamamen türk hâkimiyeti geçirdi (14 eylül 1715). Seferin ikinci y lmda Korfu adasını kuşattı (nisan 1716 Fakat sadrazam Ali Paşanın, Petervaradin de şehit düşmesi üzerine Korfu kuşatm sim kaldırmak zorunda kaldı. Bu yüzd“ azledildi ve. Yedikule’ye hapsolundu (1 şubat 1717). Daha az sonra, Korone ve b radan Hanya (1725) muhafızlığına gönderi di. Patrona Halil isyanından sonra, iki defa kaptanıderya oldu (25 ekim 1730). görevi sırasında, zorbaların ortadan kald rılması için yapılan çalışmalarda yarar oldu; fakat Tersanei Âmire işlerinde serbe hareket etmesi, Mahmud I’in hoşuna gi mediği için azledildi ve önce Resmo sa cağına (18 mayıs 1731), daha so ra Eğriboz sancağı muhafızlığına gönd rildj. Donanmanın yeniden düzenlenmesi ihtiyaç duyulduğu için, üçüncü defa ka tanıderyalığa getirildi (7 mayıs 1733). D zenlediği donanma ile önce Akdeniz’e sefer yaptı; daha sonra Rusya savaşı d layısıyle Karadeniz’e çıktı (16 hazir 1736). Tuna nehri ağzındaki «ince dona ma»yı takviye etti; Kırım’a asker çıkar rak, kara kuvvetlerine yardımda bulund Ancak kış mevsimini Kırım’da geçirnr emredildiği halde, bu emre uymayarak i tanbul’a dönmesi üzerine, tekrar kaptar deryalıktan azledilerek (14 kasım 173 Kütahya’da oturmağa memur edildi, (m)

Yorum yazın