Gürcü Mehmed Paşa

Gürcü Mehmed Paşa , türk devlet adamı (öl. İstanbul 1626). Haremi Hümayun hadım ağalarındandı; 1604’te hasodabaşı oldu. Daha sonra, üçüncü vezirliğe getitirildi (1604). Aynı yıl Mısır valisi tayin edildi, buradaki karışıklıkları bastırdı. 1605’te azledilerek İstanbul’a döndü. Belgrad ve Tuna yalıları muhafazasıyle Bosna beylerbeyi (1606), Belgrad’da serdar kaymakamı, altıncı vezirlik ile sadaret kaymakamı (1609) oldu. Bir süre bu görevde kaldıktan sonra, Divanda üçüncü vezir oldu. 1613’te İstanbul muhafızı, i-kinci vezir, tekrar sadaret kaymakamı tayin edildi. Osman n’nin Hotin seferine katıldı. Mustafa I’in tahta çıkışından sonra, çok karışık bir zamanda sadrazamlığa getirildi. Sadarette kaldığı süre içinde, Osman IPnin öldürülmesi üzerine karışanları astırarak güvenliği sağladı. Ayrıca Abaza Mehmed Paşanın Erzurum’da başlattığı ayaklanmayı bastırdı. 1623’te Mere Hüseyin Paşanın kışkırttığı kapıkulu askerlerinin teşebbüsüyle azledildi ve Malkara’ya sürüldü. Mere Hüseyin Paşanın azlinden sonra İstanbul’a döndü. Murad IV’ün saltanatının ilk yıllarında sadrazam Kemankeş Ali Paşa tarafından kendisine Takip görülerek hapsedildi. Sadrazam Çerkez Mehmed Paşa, Abaza üstüne sefere çıkarken Güreü Mehmed Paşayı sadaret kaymakamlığına getirdi (1624). Sadrazam Hafız Ahmed P nın Bağdat kuşatmasındaki başansızlı da kusurlu görülerek suçsuz olduğu hald dam edildi. İstanbul’da Halıcılar, Hır Şerif ve Şehzadebaşı semtlerinde üççeşsi vardır, (m)

Yorum yazın