Galip Kemali Söylemezoğlu

 Galip Kemali Söylemezoğlu

Türk devlet adamı (Erzurum 1873 – İstanbul 1960). Galatasaray lisesini bitirdi; Tahriratı Hariciye kaleminde, Bükreş elçiliği başkâtipliğinde, Atina ve Berlin elçilikleri müsteşarlığında bulundu. 1917’de Tahran büyükelçisi oldu. Petersburg’a giden osmanlı heyetine *başkanlık yaptı (1917). 1918’-de Moskova elçisi oldu. Mondros mütarekesinden sonra Muhtelit Mütareke komisyonu reisliğine tayin edildi. İzmir’in işgali üzerine görevinden istifa etti. Damat Fe-rid Paşa tarafından resmî olmayan bir görevle Roma’ya gönderildi. Sevr antlaşmasının imzalanması üzerine yazdığı iki kitap yüzünden hariciye memurluğundan çıkarıldı. 1921’de Tevfik Paşa tarafmdan Stockholm ve Kopenhag elçiliklerine gönderildi. Kurtuluş savaşmdan sonra kendisine bir süre resmî görev verilmedi ve 1930’da emekli oldu. Eserleri: Le Martyre d’un Peuple. Les Turcs Demandent une Paix Juste, Prompte et Durable (Bir Milletin Çilesi. Türkler Âdil, Acele ve Sürekli Bir Barış İstiyor) [1919]; Assasinat d’un Peuple, Suite au «Martyre d’un Peuple» (Bir Millete Karşı İşlenen Cinayet, «Bir Milletin Çilesi»-nin Devamı) [1921]; Başımıza Gelenler (1939) [Mondros’tan Mudanya mütarekesine kadar hatıralar]; Galip Kemalî Söyle-mezoğlu Hatıraları (1946); Siyasî Dağarcığım (1957); Yok Edilmek İstenen Millet (1957).

Yorum yazın