Ebu Müslim Horasani kimdir – Ebu Müslim Horasani sözleri

Horasan’da bir ayaklanma çıkararak Emevîleri devirmiş, Abbasîleri İslâm devletinin başına getirmiştir (719-755). Ebu Müslim, genç yaşında Abbasîlerin kurmuş oldukları gizli örgüte girdi. Daha on dokuz yaşında iken ateşli bir ihtilâlci oldu. Ab- basilerin imamı İbrahim ile görüştü. İbrahim, Ebu Müslim’i çok beğendi. Onu, Horasan’da çıkarılması kararlaştırılan ayaklanmayı yönetmekle görevlendirdi.
O zaman Horasan halkı, Emevîlere karşı ayaklanmak için hazır bir durumda idi. İmparatorluğun başka yerlerinde de ayaklanmalar çıkmıştı. Ebu Müslim, kısa sürede topladığı büyük kuvvetlerle Merv şehri yakınlarında ayaklandı (748); Merv şehrini aldı. Emevî ordusunu bozguna uğrattı. Nişabur’a girdi. Maveraünnehir ve Horasan halkından güçlü bir ordu kurdu. Emevîlerln gönderdiği kuvvetler yenilgiye uğratıldı. Ebu Müslim bu savaşlara katılmadı. Abbasilerden Ebül Abbas Abdullah halife ilân edildi (749). Emevîlerin yönetimine 750 yılında son verildi.
Ebu Müslim 754 yılına kadar Horasan’ da valilik yaptı. Veliaht Mansur ile birlikte hacca gitti. Ebül Abbas Abdullah’ın ölümü üzerine Mansur halife oldu. Mansur’un amcasının oğlu Şam valisi Abdullah bin Ali de halifeliğini ilân etti. Mansur, Abdullah bin Ali üzerine büyük bir ordu ile Ebu Müslim’i gönderdi. Beş ay süren çarpışmadan sonra, Abdullah bin Ali yenildi. Hâzinesi Ebu Müslim’in eline geçti. Ebu Müslim, hâzineyi halifeye vermedi; Şam valiliğini de kabul etmedi. Bu yüzden halife ile arası açıldı. Mansur, daha önce de davranışlarından kuşkulandığı Ebu Müslim’i bir hile ile Irak’a getirerek öldürttü.
Ebu Müslim, İslâm tarihinin başarılı komutanlarındandır. Horasan’da güvenliği sağlamış, Merv şehrinde camiler yaptırmıştır. Çinlilere karşı 751’de Talaş savaşı kazanıldı. Tür-kler, bundan sonra İslâm dünyasında yerlerini almışlardır.

Yorum yazın