Ebu hanife kimdir – Ebu hanife hayatı

Hanefi mezhebinin kurucusu ve büyük İslâm hukukçusudur (699-769). İmamıa- zam da denir. Arap değildir. Türk veya İranlı olduğu sanılmaktadır. Ebu Hanife Kûfe’de yetişti. Önce Kur’an’ı hıfzetti. Arapçanm gramerini ve edebiyatını öğrendi. Irak’m ileri gelenlerinden hadis dinledi ve fıkıh sorunlarını öğrendi. On sekiz yıl kadar Ham- mad bin Süleyman’dan ders gördü. Bu arada hac yapmak için sık sık Mekke ve Medine’ye gitti. O bölgenin bilginleriyle görüştü; hadis dinledi. Hocası Hammad’m ölümü üzerine, kırk yaşlarında iken arkadaşlarının isteğiyle hocasının yerine geçti ve ders vermeye başladı. Çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Emevîlerin Irak valisi Yezit bin Hübeyre’nin kadı olması önerisini kabul etmedi. Bu yüzden işkenceye uğradı ve hapsedildi. Ebu Hanife, kaçarak Mekke’ye gitti. Ab- basilerin, İslâm devletinin yönetimini ellerine almasına kadar orada kaldı. Durum normale dönünce Kûfe’de derslerine başladı. Fakat, Peygamberin soyundan gelenlere (Ehl-i beyte) eziyet eden Abbasilerle anlaşamadı. Halife Mansur ona resmî bir görev vererek durumunu anlamak istedi. Ebu Hanife kendisine önerilen Bağdat kadılığını kabul etmedi. Bunun üzerine yine hapsedildi. Hapiste iken öldü.
Ebu Hanife, fıkıhı, çalışmalarıyla sistemli bir bilim haline getirdi. Derslerinde fıkıh bilgisi verir, halkın sorduğu sorunları öğrencileriyle tartışırdı. O, ilerde olabilecek olaylar üzerinde de düşünerek hükümler çıkarmış, fıkıhı ilkelere bağlamıştır.
Ebu Hanife’nin açtığı yoldan öğrencileri de yürüdü. Böylece bir mezhep doğdu. Bu mezhebe kurucusunun adı verilerek Hanefîlik denildi.

Yorum yazın