Düzmece Mustafa kimdir

Yıldırım Bayezit’in oğullarından Mustafa Çelebiye haksız olarak verilen addır. Mustafa Çelebi, Ankara savaşında babasıyla birlikte bulunmuştur. Savaştan sonra tutsak düşmüş, Timur onu Semerkant’a götürmüştür. Timur’un ölümünden sonra serbest bırakılmış ve Anadolu’ya dönmüştür. Mustafa Çelebi, îsfendiyar Beyin yardımıyla Sinop’tan gemiyle Eflak’a gitti. Kendisini, ayaklanması için Bizans imparatoru Manuel de kışkırtıyordu. Eflak prensi, Mustafa Çelebiye iyi davrandı ve yardımda bulundu. Niğ- bolu sancak beyi Aydınoğlu Cüneyt Bey de hemen Eflak’a giderek ona katıldı. Mustafa Çelebi, kuvvetleri çoğalınca, Tesalya ve Selanik taraflarına gitti. Amacı, Osmanlı padişahı olmaktı. Çelebi Mehmet, bu durumu öğrenir öğrenmez, o bölgeye gitti. Yapılan savaşta Mustafa Çelebi yenilgiye uğradı ve Selanik kalesine sığındı. Oradan da İstanbul’a getirildi. Bizans imparatoru, Osmanlı devletinin her yıl üç yüz bin akçe vermesi karşılığında, onu salıver- memeyi kabul etti.
Çelebi Mehmet’in ölümünden sonra, imparator Mustafa Çelebi ile bir anlaşma yaparak kendisini serbest bıraktı ve Gelibolu’ya çıkmasını sağladı. Cüneyt Bey de hemen buraya geldi. II. Murat’ın gönderdiği kuvvetleri bozarak Edirne’ye gitti. Orada hükümdarlığını ilân etti (1421). Mustafa Çelebiye Ev- renusoğulları, Turhan Bey ve oğulları ile Gümlüoğlu ve öteki Rumeli beyleri katıldılar. Mustafa Çelebi, Anadolu’ya geçmek üzere Gelibolu’ya geldi. Bütün Rumeli beyleri ve kuvvetleri yanında idi. Gelibolu kalesini güçlendirdi. Donanmaya kaptanlar ve komutanlar atadı. Buradan Edirne’ye döndü. Kardeşinin hâzinelerini ele geçirdi ve eğlenceye daldı. II. Murat, boş durmuyordu. İmparatorla ve Foça’daki Cenevizlerle anlaşmaya çalışıyor, onların yardımıyle Rumeli’ye kuvvet geçirmeyi tasarlıyordu. Cüneyt Bey de Mustafa Çelebiyi, bir an önce Anadolu’ya geçmeleri için uyardı. Mustafa Çelebi, kuvvetlerini toplayarak Gelibolu’dan Lapseki’ye geçti (1422). Bursa’ya doğru ilerledi. II. Murat da kuvvetleriyle Bursa’dan çıkarak Ulubat’a geldi ve köprüyü yıktırdı. İki taraf, suyun iki kıyısında karşılaştılar. Bu sırada II. Murat’ın devlet adamları, Mustafa Çelebiye mektup yazarak Cüneyt Beyin ve Rumeli beylerinin II. Murat’la anlaştıklarını ve onun tarafına geçeceklerini bildirerek kendisini kuşkuya düşürdüler. Mihaloğlu Mehmet Bey de, Rumeli akıncı beyleriyle görüşerek onları kandırdı. Cüneyt Bey, durumun iyi olmadığını anlayınca, bir gece adamlarıyla ordudan ayrılarak aile ocağı olan Aydm’a kaçtı. Kimseye güveni kalmayan Mustafa Çelebi de savaş yapmadan Rumeli’ye kaçtı. II. Murat, peşini bırakmadı; arkasından Rumeli’ye geçti. Gönderdiği kuvvetler, Edirne’den hâzineyi alıp, Eflak’a gitmekte olan Mustafa Çelebiyi yakaladılar. Edirne’ye getirilen Mustafa Çelebi, II. Murat’ın buyruğu ile asıldı (1422),
E, Türk alfabesinin altıncı harfi ve sesli harflerden İkincisidir, «e» elektronun sembolüdür.

Yorum yazın