Dürri Mehmed Efendi

Dürri Mehmed Efendi Dürrîzade, türk şeyhülislâmı (İstanbul 1814 – ay.y. 1901). öğrenimini bitirdikten sonra harici rüus payesiyle Alitûsî medresesine tayin edildi (1837). Gebze medresesi (1840), Hazretihalit medresesi müderrisliğine getirildi (1847). Haremeyni muhteremeyn payesini aldı (1863). Bursa ve daha sonra İstanbul kadısı oldu (1868). Anadolu kazaskerliği geçici müşaviri olarak görevlendirildi (1877). 1878’de Rumeli kazaskerliği rütbesine terfi ettirildi, (m)

Yorum yazın