Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Türk devlet adamı (öl. Şumnu 1791). Rusçuk â-yanı Çelebi Süleyman Ağanın oğlu. Babasının ölümünden sonra kapıcıbaşı rütbesini aldı ve Rusçuk âyanlığma getirildi. 1768 -1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında vezirlik rütbesiyle Rusçuk seraskeri oldu. Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra özi muhafızlığına getirildi; fakat bu göreve gitmediğinden Gümülcine, Rusçuk ve Selâ-nik’te oturması emredildi. 1787 – 1792 OsmanlI – Rus-Avusturya savaşları başlayınca affedilerek, önce Misivri, bir süre sonra da Vidin ve Rahova muhafızı oldu. Serdarı-ekrem ve sadrazam Gazi Haşan Paşa öldüğü zaman, ordu kumandanları tarafından serdarıekrem kaymakamlığına getirildi. Selim III sadrazamlığa getirecek bir devlet adamı bulamayınca, şeyhülislâmın tavsiyesiyle Rumeli’de bulunan vezirlerin adlarını bir kâğıda yazarak, bunlar arasından kurayla sadrazam seçmeyi denedi. Kurada adı çıkan Haşan Paşa sadrazam oldu. Sadrazamlığının ilk aylarında Yergöğü’ye saldıran AvusturyalIlar yenildi. Fakat Rusların Kili, İsmail, Tolçi, Isakçı gibi kaleleri almalarına engel olunamadı. Bu başarısızlıkları üzerine önce sadrazamlıktan azledildi, sonra da öldürüldü. (M)

Yorum yazın