Blaise Pascal Hayatı

Blaise Pascal Hayatı Hakkında Bilgiler – Blaise Pascal Kimdir

Blaise Pascal HayatıFransız matematikçisi, fizikçisi, felsefecisi ve yazarı (Clermont-Ferrand, 1623-Paris, 1662).Clermont Vergi Mahkemesi başkanı Etienne Pascal’ın oğlu olan Biaise Pascal, hiçbir kurumda öğrenim görmedi; yalnızca, babasından dersler aldı. Karısı 1626’da ölen Etienne Pascal, 1631’de oğlu Biaise, kızları Gilberte ve Jacqueline ile birlikte Paris’e göç etti; fiziğe ve matematiğe duyduğu ilgiden ötürü dönemin tanınmış edebiyat ve bilim adamlarıyla bağlantı kurdu. Küçük yaşta gelişen yetenekleri sayesinde Biaise Pascal da, babasının birlikte olduğu çevrelere yabancılık çekmedi. Çocuk denecek yaşta Eukleides’in ilk otuz iki teoremini öğrenen, on bir yaşında sesler üstüne bir inceleme yazan (Traité sur les sons [Sesler Üstüne İnceleme]) Biaise Pascal on iki yaşına gelince kendi kendine geometri öğrendi. Daha sonra sesin hızını ölçen P. Mersenne’in (1588-1648) düzenlediği bilginlerarası toplantılara katıldı. On altı yaşında Essai sur les coniques (Konikler
Üstüne Deneme) adh yapıtını yazdı. 1639’da Rouen’daki maliye dairesinde önemli bir göreve atanan babasıyla birlikte gitti; onun işlerini kolaylaştırmak amacıyla bir hesap makinesi tasarladı, jansenius’un, Saint-Cyran’m ve Amauld’nun yapıtlarını okuyarak janseniusçuluğa bağlandı. Bu arada Torricelli’nin tüpler içinde sıvıların yükselmesi, havanın ağırlığı (De la pesanteur de l’air [Havanın Ağırlığı Üstüne]), vb. üstüne deneylerini yineledi, boşluk konusunda çalışmalar yaptı. Descartes ile görüştü ama onunla bilimsel konularda, özellikle de boşluk konusunda bir uzlaşma sağlayamadı. 1647’de Expériences nouvelles touchant le vide (Boşlukla İlgili Yeni Deneyler) adlı incelemesini yayımladı. Préface au traité du vide’i (Boşluk İncelemesine Giriş) de bu dönemde yazdı. 1647’den sonra kız-kardeşi Jacqueline ile birlikte Paris’e yerleşmiş bulunan ve sözünü ettiğimi çalışmaların yanı sıra matematik, olasılıklar hesabı, vb. üstüne de çalışmalar yapan Biaise Pascal’ın sağlığı da iyice bozulmuştu. Hekimlerin önerisi ne uyup, gezip dolaşmaya, “salon”lara girip çıkmaya başladı, “liberteri kişilerle bağlantı kurdu. Bu arada 1651’de babası ölmüş, kızkardeşi jac queline de Port-Royal Manastırı’na girmişti. Pascal’ın “mondep” yaşamı birkaç yıl sonra 1654’te son buldu Çünkü, görüşleri ve tutumu değişmişti. Neuilly köprüsünde geçirdiği bir kaza sonucu kendisine hiçbir şey ol maması üzerine bu olayı bir mucize sayan Pascal geçirdiği bir mistik bunalım gecesi sonucunda, kendini Tanrı’ya adamaya karar verdi ve 1655’tı Port-Royal’e çekildi.
Dinsel öğreti tartışmalarına katılarak özellikle Cizvitlerin aşırılıklarına karş Lettres provinciales’i (Taşra Mektup lan, 1656-1657) yazdı. Tanrıbilim üs tüne düşüncelerini kaleme aldı; Ecrits surla grâce (Tanrının İnayeti Üs tüne Yazılar). Matematikle ilgili çalış malarım sürdürerek “sikloit” sorununu çözdü. Daha sonra Hıristiyanlık üs tüne bir savunma hazırlamaya, bu konuda çeşitli notlar tutmaya başladı ama amaçladığı çalışmayı (bu çalışmayı Apologie de la religion chrétien ne [Hıristiyan Dininin Savunması adıyla yayımlamayı düşünüyordu) bütünleyemeden öldü. Notları, ölümün den sonra yakınları tarafından göz den geçirilerek 1670’te Pensées (Dü şünceler) adıyla yayımlandı. Pascal’ın yapıtları, edebiyat açısın dan, Fransız düzyazısını esnek, açı! seçik bir anlatım aracı durumuna getirmiştir; bir yazar olarak doğal olma ya, sözcükleri yerli yerinde kullanmaya özen göstermesiyle dikkati çeker. Ahlak düzlemindeyse, Pascal’ın yapıtları çağının düşüncesini, eksikliklerin ve kötülüklerin incelenmesine yöneltmiştir. Bu iki özellik Pascal’ın klasisizmin öncülerinden biri olmasını sağlamıştır.

Pascal’a göre insan yaşamı değişiklik, kaygı, can sıkıntısı içinde geçer. İnsan acıklı durumuna boşu boşuna bir çare arar durur ama evrende insanın
gene büyük bir yeri vardır, çünkü in san düşünen bir yaratıktır, büyüklüğü de düşüncesindedir: “İnsan bir kamış, bir sazdan başka bir şey değildir doğada ondan daha güçsüzü yoktur ama düşünen bir sazdır o.”

Yorum yazın