Aziz Pavlus Kimdir

Aziz Pavlus Kimdir

Aziz Pavlus KimdirHristiyanlık dininde İsa’nın on iki havarisinden biri (Tarsus, Kilikya, İ.S. 5-15 arası-Roma, İ.S. 67).Yahudi kökenli bir aileden gelen Paulus ya da Saul, on üç yaşma doğru, hahamlıkla ilgili öğrenim görmesi için Kudüs’e gönderildi. Doğduğu kente döndüğünde, çift yurttaşlık hakkım elde etti, artık hem Tarsus, hem de Roma yurttaşıydı. Kudüs’te gördüğü öğrenim, ona yerleşik Yahudi topluluğu üstünde belirli bir önem kazandırdı. 34’e doğru yeniden Kudüs’e gitti. Bu sırada yeni doğmakta olan Hıristiyan Kilisesi’yle ilk bağlantıları kurdu. Karşılaştığı önemli güçlükler, Helen diyakozlarından (Katoliklerde papazlardan bir aşağı rütbede, takdis edilmiş din adamları) kaynaklandı. Söz konusu din adamlarının, yunanca konuşan Yahudi toplumunun ve din değiştirmemiş Yahudilerin bütünü üstünde büyük bir etkileri vardı. Bunlardan biri olan Stephanus özellikle tehlikeliydi; İsa üstüne vaizi, Yahudileri kızdırdı. Hıristiyan karşıtı vaizlere katılan Saul (bu dönemde henüz Paulus adım almamıştı), Stephanus’un mahkûm edilmesini ve öldürülmesini onayladı. 36 yazı boyunca, giriştiği bu vaizlerden biri sırasında, Şam yolunda, ummadığı bir anda İsa’yla karşılaştı. Bu karşılaşma onda, köklü bir geriye dönüşe neden oldu ve bundan böyle, İsa’nın yolunda ilerleyeceğini açıkladı. Şam Hıristiyan toplumunun önderi onu vaftiz etti ve o sırada kör olan gözlerine elleriyle dokunarak görmesini sağladı.
Hıristiyan inancının temel öğelerini öğrendi. Din değiştirmesinden üç yıl sonra, Aziz Petrus’u görmek için Kudüs’e gitti. Stephanus çevresindeki Helen Yahudilerinden olan Barnabas, Saul’un din değiştirmesini ve Şam’daki vaizini anlattı. Bu sırada, Saul, Stephanus’un görevini üstlendi. Ama, Helen Yahudileri tarafından tehdit edilen Saul, Tarsus’a gitti ve 39’dan 42’ye kadar burada kaldı. Orada ailesinin de içinde yer aldığı bir Hristiyan topluluğu oluşturdu. 43 yılında Bamabas’la yeniden karşılaşan Saul, onunla birlikte, Hıristiyanlığa inananları ziyaret için Kudüs’e gitti. Bu arada Aziz Büyük Yakub’un boynu vurulmuş, Aziz Petrus da tutuklanmıştı. Saul ve Barnabas, yanlarına aldıkları Aziz Markos’la birlikte önce Antakya’ya, 44’te de Kıbrıs’a ve Anadolu’ ya gittiler. Sürekli olarak, yerel havralarla ilişkiye girmenin yollarım arayan Saul, çoğunlukla Yahudilerin düşmanca tutumlarıyla karşılaştı. Ayrıca, Yahudiler ve Hıristiyanlığa inanmış paganların birlikte yaşamaları da güçtü. Bu arada Yahudi yasasının, Hıristiyanlığı benimsemiş paganlara da uygulanmasının zorunlu hale gelmesi üstüne, Antakya’da şiddetli bir tartışma ortaya çıktı. Bu kavga, Saul ve 49’da Kudüs’te ilk Konsüldeki öbür havariler tarafından fazla büyük boyutlara ulaşmadan çözüme bağlandı.Bundan sonra, Yahudi adı olan Saul’ü bırakarak, Roma yurttaşı adı olan Paulus adını aldı ve havari unvanını istedi.
Barnabas ile ayrılan Paulus, ikinci dinsel görevine Silas ve Timotheos ile birlikte çıktı. Suriye’yi, Kilikya’yı ve Anadolu’yu ziyaret ettikten sonra Avrupa’ya geçti. Filibe, Selanik, Pire, Atina ve Korinthos’ta bulundu. Antakya’ya geri dönmeden önce, Efes’e ve Kayseri’ye gitti. Üçüncü dinsel amaçlı yolculuğunda (53-57), Titus’la birlikte daha önce ziyaret ettiği yerlere gitti. Efes, üç yıl boyunca etkinliklerinin merkezi oldu. Daha sonra Yunanistan’a döndü ve yerel Kilise’nin sorunlarını çözümlemek amacıyla iki kez Korinthos’a gitti. Yeniden topluluğun arasına katılmak için Kudüs’e geri döndüğünde, Yahudilerin entrikalarıyla karşı karşıya kaldı ve tutuklandı. Bu sırada Roma mahkemesi tara fından Kayseri’de vali Felix’e gönderildi. Roma yurttaşı olması gereğince Sezar’a başvurdu, 59’da Roma’yı gönderildi. Malta kıyısı yakınında geçirdiği bir deniz kazasından sonra, 6ı yılında imparatorluğun başkentin vardı. Tutuklu olmasına karşın bura da da İncil’i yaymayı sürdürdü. Havarilerin Paulus’un yaşamıyla ilgi] belgeleri burada son bulur. Bundaı sonrası söylentilere dayanır. Bazıla rma göre 62 yılında serbest bırakıl» Girit’e ve hatta İspanya’ya gittikten sonra 66’da yemden tutuklandığı Roma önlerinde idam edildiği söylenir. Bazılarıysa ilk tutuklandığı sıra da idam edildiğini öne sürerler.

Yorum yazın