Ahmet Vasıf Efendi

Ahmet Vasıf Efendi

Osmanlı devlet adamı, tarihçi (Bağdat 1739-istanbul 21 Ekim 1806). öğrenimini tamamladıktan sonra yazma eserleri kopya ederek geçimini sağlamaya başladı. Gençliğinde görme, bilme merakıyla Van, Kars, Halep gezilerine çıktı. Serasker Kel Ahmet Paşazade Ali Paşanın kütüphanecisi (1766-67), Abaza Mehmet Paşa’ nin mektupçusu oldu. Bu görevi sırasında Yenikale’yi alan Ruslara tutsak düştüğünde (1771) Çariçe II. Katerina, eline barış öneren bir mektup vererek padişaha gönderdi. Yergöğü Mütareke-si’nde (29 Mayıs 1772) OsmanlIlarla Ruslar arasında kuryelik yaptı. Reisül-küttap Abdürrezzak Efendi’nin Büyükelçi ve Başdelege olarak gittiği Bükreş’te kâtip olarak bulundu, anlaşma olmayınca başlayan savaşlara katıldı. Küçük-kaynarca Antlaşması (17 Temmuz 1774) sırasında da cephedeydi. Barıştan sonra Raşit Efendiyle birlikte Matbaa-i Amire nazırlığı yaptı, başarısı nedeniyle vakanüvis atandı (2 Kasım 1783). Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı (1787)ileZiştovi Antlaşmasında (4 Ağustos 1791) Osmanlı delegesi olarak bulundu. Anadolu Muhasebeciliği, yeniden Vakanüvislik (1793) görevlerinden sonra III. Selim onu Midilli’ye sürgün etti (1794). Bağışlanınca gene Vakanü-visliğe (1798), sonra da Reisülküttaplığa (Dışişleri Bakanlığı) atandı Başlıca eserleri 1753-1805 arası olayları anlatan Mehasin-ül-Âsar ve Hakaik-ül-Ahbar (1805, Kahire 1830 ve Fransızca olarak 1978); Ispanya Sefaretnamesi; Arapça çeviri Bahipname; Hekimname; Nevabig-ül-Kerim vb.

Yorum yazın