Ahmet Hamdi Akseki

Ahmet Hamdi Akseki, (d. 1887, Akseki-ö. 9 Ocak 1951, Ankara), Türk din bügini. Ödemiş ve İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. 1915’te Medresetü’l-Müte-hassısin’in Kelâm ve Hikmet Şubesi’nden

icazetname aldı. Çeşitli medrese ve okullarda ders verdi. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara Lisesi din bilgisi öğretmenliği, daha sonra Şeriye ve Evkaf Vekâleti tedrisat umum müdürlüğü yaptı. 1924’te Darülfü-nun’da hadis ve hadis tarihi müderrisliğine getirildi. Bu görevini 1933’teki üniversite reformuna değin sürdürdü. 1939-47 arasında diyanet işleri başkanvekilliği, 1947’den ölümüne değin de diyanet işleri başkanlığı yaptı.

Aydın bir din bilgini olan Akseki, İslam dininin iki temel kaynağının Kuran ve hadis olduğunu savunmuş, taklide ve tasavvufa karşı çıkmıştır. İslam dünyasının ancak bidattan, batıl inançlardan ve hurafelerden sıynlıp Kuran ve hadisi temel alarak yeniden yükselebileceği görüşü yapıtlanndaki ana düşünceyi oluşturur. Akseki ayrıca İslam bilginlerinin bu yoldaki çalışmalannı daTürkçeye kazandırmıştır. Başlıca yapıtla-n Dini Dersler (1920, 3 cilt), İslam Din-i Fıtridir (1925), İslam (1928) ve İslam Dini’ dir (1933). Hatipler ve vaizler için Kuran’ın çeşitli ayetlerini yorumlayan örnek hutbeler düzenlemiş, bunların bir bölümünü Yeni Hutbelerim (ty; yb 1966) adıyla yayımlamıştır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın