Ahmet Ferit Tek Kimdir

Ahmet Ferit Tek Kimdir

Ahmet Ferit Tek (d. 1877, Bursa – ö. 26 Kasım 1971, İstanbul), gazeteci, yazar ve siyaset adamı.

İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’yi (sonradan Kara Harp Okulu) bitirdi (1895). Erkâm-harp (kurmay) yüzbaşı olarak göreve başladıktan hemen sonra, Jön Türk olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya uğradı ve Trablusgarp’a sürgün edildi. Bir yıl sonra bağışlandı ve rütbesiz olarak Trablusgarp’ta görevlendirildi. Daha sonra Fransa’ya kaçarak II. Abdülhamid’e karşı yürütülen etkinliklere katıldı (1900). Bu arada Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. II. Meşrutiyet’in ilanına (1908) değin Paris ve Mısır’da yayımlanan çeşitli Jön Türk gazetelerine yazılar yazdı.

II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. 1909’da Kütahya mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a seçildi ve meclis başkâtipliğine getirildi. Daha sonra Mekteb-i Mülkiye’de siyasal tarih dersleri verdi. Gönüllü olarak Balkan Savaşları’na (1912-13) katıldı ve kurmay yüzbaşı olarak görev üstlendi. İttihat ve Terakki Fırkası ile anlaşmazlığa düşünce, arkadaşlarıyla birlikte Milli Meşrutiyet Fırkası’m kurdu (5 Temmuz 1912) ve partinin başkanlığını üstlendi. Bir yandan da İfham gazetesini çıkardı. Mahmud Şevket Paşa’mn öldürülmesini (1913) izleyen baskı döneminde gazetesi kapatılarak Sinop’a sürgün edildi.

1917’de sürgün kararı kaldırıldı ve başşeh-bender (başkonsolos) olarak Kiev’e gönderildi. Ertesi yıl nafia nazırı oldu. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclis-i Me-busan’ına İstanbul mebusu olarak katıldı. İstanbul’un işgalinden sonra Ankara’ya geçerek İstanbul mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi ve maliye vekilliğini üstlendi. Fransa’yla yapılan Ankara Antlaşması’ndan (1921) sonra TBMM hükümetini Paris’te temsil etti. 1923’te Kütahya milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Ahmed Ferid, dahiliye vekili olarak görev aldıktan (1923-24) sonra uzun süre dışişleri görevlerinde bulunarak Londra, Varşova ve Tokyo’da büyükelçilik yaptı.

Yorum yazın