Ahmed Tevfik Paşa Kimdir

Ahmed Tevfik Paşa Kimdir , Ahmed Tevfik Paşa hayatı hakkında bilgiler.

 

son sadrazam (İstanbul 1845-ay. y. 1936). Kırım kökenlidir ve süvari feriki Hakkı Paşa’nın oğludur. Topkapı’da sübyan okulu, Vidin’de rüştiyeyi bitirdikten sonra 14 yaşında Davut Paşa ikinci Süvari Alayı’na yazıldı, 18 yaşında sınavla teğmen oldu. Sağlık nedeniyle askerlikten ayrılıp (1865) Babıali Tercüme Odasına maaşsız girdi. Roma Elçiliği ikinci Kâtipliğiyle başladığı (1872) dış görevleri Viyana, Berlin, Atina, Petersburg Büyükelçilikleri ikinci Kâtip ve Başkâtiplikleriyle sürdürdü. 1877 Osmanlı Rus Savaşı başladığında Büyükelçi Kabuli Paşa’nın vekili bulunuyordu. Savaşta rütbesi yükseltilerek Serdarı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa’nın yanına Şumnu’ya gönderildi. Savaştan sonra Atina Büyükelçiliği (1883), Paris’ teki Süveyş Kanalı Komisyonunda temsilcilik, Berlin Büyükelçiliği (1885) görevlerinde bulundu. 1893’te Hariciye Nazırı oldu, ek olarak Sıhhiye Nezareti de Tevfik Paşa’ya verildi. Yunan Savaşı sonunda İstanbul’da yapılan görüşmelere başkanlık etti, ikinci Meşrutiyet’te (1908) Sait Paşa kabinesinde Hariciye Nazırlığı gene Tevfik Paşa’ya verildi, ayrıca Ayan Meclisine de üye seçildi. 31 Mart olayı sonucu çekilmek zorunda kalan Hüseyin Hilmi Paşa’nın yerine Sadrazam oldu, olayları bastırmak ve suçluları cezalandırmak için uğraştıysa da HareketOrdusu’nun İstanbul’a girmesini önleyemedi. II. Abdülhamit tahttan indirilip yerine Sultan Reşat geçince yeni padişahın isteğiyle sadrazamlıkta kaldıysa da kısa süre sonra çekildi (18 Mayıs 1909), Londra Büyükelçiliğine atandı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca öteki Büyükelçilerle birlikte İstanbul’a döndü. Vahdettin’in tahta çıkışını (1918) duyurmak için Avrupa’ya gönderilen kurulda Tevfik Paşa da vardı. Talat Paşa çekilince Sadrazamlığa getirilen Tevfik
Paşa, ittihat Terakki’iilerin de hükümete girmesi için yapılan baskılara direndi ve çekilmek zorunda kaldı. Fakat kısa bir süre Sadrazam olan izzet Paşanın yerine üçüncü kez Sadrazamlığa getirildi. İstanbul’un işgali, Mebusan Meclisi’ nin dağıtılması Tevfik Paşa dönemine rastlar. Sadrazamlıktan çekildikten sonra da Damat Ferit kabinesinde görev aldı (1919), fakat kısa sürede bu görevinden çekildi, birkaç ay sonra Ferit Paşa yerine hükümeti kurma önerisini de kabul etmedi. Paris Barış Görüşmelerine katılan kurulda yer alan Tevfik Paşa, son olarak hükümet kurmayı kabul etti (22 Ekim 1920). Osmanlı Devletinin son sadrazamlığını yüklendiği bu dönemde, Londra Konferansı’nda (1921) sözü Ankara Hükümetinin temsilcisi Bekir Sami Bey’e bıraktı. 3 Mart 1922’de Hariciye Nazırı oldu. TBMM’nin Osmanlı saltanatına son vermesi (1 Kasım 1922) ve yeni yönetimin İstanbul’u da kapsamasıyla Tevfik Paşa’nın görevi de son buldu (4 Kasım 1922). Yeni Hükümet döneminde İstanbul’da kaldı.

Yorum yazın