Adi bin Misafir

Adi bin Misafir

yezidî dininin kurucusu (Balebek 1075-Şeyban, Laleş 1162). Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Eserlerinin incelenmesinden iyi bir öğrenim gördüğü, din ve tasavvuf konularını çok iyi bildiği anlaşılıyor. Yezidîlerin kutsal kitabı sayılan Kitab-ül-Celve’yi Tanrı Şeyh Adi’-ye göndermiş, o da kendisine inananlardan birine yazdırmıştır. Şeyh Adi bazı yezidî-lere göre Tanrı durumundadır. Tanrı, onun biçimine girerek görünüş alanına çıkmıştır. Aynı zamanda şair olan Şeyh Adi, dinî düşüncelerini yansıtan öğretici, ahlâkî nitelikte şiirler yazmıştır. Mezarı bütün Yezidîlerce kutsal sayılır ve özel törenlerle ziyaret edilir. Şeyban’da bir tekkesi ve türbesi vardır. Eserleri; ltikad-u Ehlü’s-Sün-ne (Sünnî İnancı); Adab-ı Nefs (İnsanın Uyması Gereken Kurallar); Vesâyâ (öğütler).

Yorum yazın