Abdül Haris Nasution

Abdül Haris Nasution , indonezyalı siyaset adamı ve asker (Sumatra 1918). öğretmendi. Japonlara, sonra da HollandalIlara karşı girişilen savaşa katıldı. Ordu kurmay başkanı (1950) iken Sukaıno’ya karşı hazırlanan askerî harekete adı karıştığı için görevinden alındı (1952). 1955’te tekrar göreve çağrıldı ve parlamento kuruluşlarını lağveden Sukarno’yu destekledi (1957), Sumatra ile Sulawesi’deki albaylar ayaklanmasını (1958) bastırdı. 1959’da millî savunma bakanı oldu, ordunun siyasî ıolünü artırarak, onu komünizme karşı koyabilecek tek kuvvet haline getirdi. Böy-lece 30 eylül 1965’te albay Untung’un önderliği altında başlayan komünist eğilimli ayaklanmadaki general katliamından kurtuldu, dışişleri bakanlığını ele geçirdi; an-tikomünist bastırma hareketini yönetti, fakat Sukarno’ya karşı kesin tedbirler almayı reddetti. Şubat 1966’da Sukarno tarafından bertaraf edilmesi, şiddetli gösterilere yol açtı. Fakat mart 1966’da kurulan yeni hükümette yer almasına (bu hükümet aslında general Suharto tarafından yönetiliyordu) ve 1967’de Sukarno’nun iktidardan kesinlikle ayrılacağını ilân edecek olan Halk Danışma kongresi başkanlığına getirilmesine (haziran 1966) rağmen, yine de general Suharto tarafından görevinden uzaklaştırıldı

Yorum yazın