İNOVASYON NE DEMEKTİR

İNOVASYON NE DEMEKTİR
İnovasyon kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yenilik i) anlatır. AB ve OECD literatürüne göre, inovasyon,süreç olarak “bir fikri pazarlanabilir bir ürün yada hizmete,yeni yada geliştirilmiş bir imalat yada dağıtım yöntemine, yada yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi” ifade eder. Aynı sözcük, bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni yada geliştirilmiş ürün, yöntem yada hizmeti” de anlatır(Europnean commission 1995).
Verilen tanımda dikkati çeken nokta, gerek süreç gerekse sonuç açısından, “pazarlanabilirlik” üzerindeki vurgulamadır. Yaratılan yenilik artımsal da olabilir (bir ürün, yöntem yada hizmette birbirini izleyen küçük adımlar halindeki, ‘incremental’ yenilikler) ; köklü [radical] de; ama koşul pazarlanabilir olmasıdır.
Tanımda dikkati çeken diğer nokta ise, dönüşüme konu olan ‘fikir’ üzerinde hiçbir nitelemenin olmamasıdır. Ne var ki, artık, inovasyon konusu olan hemen hemen her ürün, üretim yöntemi yada hizmetin bilim ve teknoloji içeriği (muhtevası) yükselmiş durumdadır ve giderek de yükselmektedir. Bu durumda, ister istemez, inovasyon sürecinin kendisi de giderek bilim ve teknoloji ile çok daha fazla ilintili hale gelmiştir ve artık, ana kaynağını da bilim ve teknoloji alanında ortaya konan yeni fikirler /yeni bilgiler oluşturmaktadır.
ABD’de yapılan araştırmaya göre (Narin et al.,1997), “….alınan patentlerde, atıfta bulunulan bilimsel yayın sayısı, 1987-94 döneminde üç kat artmış ve 17.000’den 50.000’e çıkmıştır.1993-94’te alınan ABD patentlerinde,atıfta bulunan makalelerin %75’inin akademik araştırmalar ile devlet ve diğer kamu kurumlarınca desteklenen bilimsel çalışmalara dayandığı görülmektedir.”
Demek ki, çağımızda ortaya konan ve patentle koruma altına alınmaya değer bulunan yenilikler, teknolojik bulgulardan da öte, doğrudan bilimsel bulgulara/bilimsel bilgilere dayanır hale gelmektedir. Bu tespitten hareketle, inovasyon kavramı, son çözümlemede, bilim ve teknolojiyi ekonomik yada toplumsal bir faydaya dönüştürmeyi anlatır, denebilir. Yine buradan hareketle, öne çıkan noktanın ‘teknolojik inovasyon’ ve asıl marifetin, ürettiğimiz ürün ve kullandığımız üretim yöntemlerinin içerdiği teknolojileri geliştirmek yada ortaya çıkan yeni-gelişkin teknolojilere dayalı olarak yeni ürün yeni üretim / dağıtım yöntemleri geliştirebilmek olduğu söylenebilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın