BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE STARATEJİK YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE STARATEJİK YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1-GİRİŞ
Bilişim teknolojileri özellikle Internet, üretimden ticarete, sağlıktan eğlenceye, truzimden yayıncılığa, tüm ekonomiyi, eğitimin tüm aşamalarını, siyaset ve kamu yönetimine kısaca yaşamın tüm boyutlarını değiştirmeye başlamıştır.
Bilişim teknolojilerinin özellikle son 10 yılda en fazla etkilediği kesim kuşkusuz iş dünyası olmuştur.İş dünyasının artan rekabet ve küreselleşme karşısında ortaya çıkan taleplerine cevap verebilmek için yazılım ve donanım teknolojileri hızla ilerlemiş, teknolojik ilerlemeler birçok sektörde dönüştürücü etkiler yaparken bazı sektörlerde ortadan kalkmasına ve yeni sektörlerin oluşmasına neden olmuştur.Bilişim teknolojileri yakın zamana kadar genellikle alt kademe ve orta kademe yönetimin rutin illerinde kolaylık sağlama görevi üstlenirken günümüzde genellikle hızlı işletmeciler gelişen veri tabanı yazılımları ve Internet teknolojisi üst yönetimin stratejik kararları üzerinde önemli bir etki yapmaktadır.
Bu çalışmada, bilişim teknolojisi olgusunun gelişme süreci ve işletmelerin üst kademelerinde alınan stratejik kararlar üzerindeki etkisi ele alınmaya çalışılacaktır.

2.BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KAVRAMI
Bilişim teknolojilerinin tanımına girmeden önce veri, bilişim ve bilgi arasında kısaca bir ayrım yapmak gerekirse veri: ham olgular, rakamlar ve detayları, bilişim: verilerin yararlı, anlamlı ve organize edilmiş hali, bilgi ise: bir bilişim grubu ve bu bilişimin en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğinin anlaşılabilmesi demektir.
Bilişim teknolojisi kısaca ana sistemlerden mikro bilgisayarlara kadar, bilgisayar temelli tüm bilişim sistemleri veya bilgisayarlar aracılığıyla bilgilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve gerekli yerlere dağıtılması olarak tanımlanır.
Genel bir ifadeyle bilişim teknolojileri bir bilginin toplanmasını, bu bilginin işlenmesini, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi yada herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini bugün için elektronik, optik ve benzeri tekniklerle otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür.
Bilişim teknolojisi kullanan birçok örgütte yöneticiler coğrafi olarak nerede konumlandıkları önemli olmaksızın ağlar aracılığıyla birbirlerine bağlı proje ekiplerinde görev almaktadır.Böylece nerede olurlarsa olsunlar hem meslektaşlarına hem de kendilerine gereken bilgiye ulaşabilmektedirler.
Bu konuda teknolojinin bizi tembel bir toplum olmaya ittiği yönünde bir eleştiri karşımıza çıkmaktadır.Otomasyon ağırlıklı üretim, seçimlerde evden oy kullanabilme ve hayat kalitesine bakıldığında daha tembel olmaya başlayan toplumlar,Teknoloji birçok işi daha az beceri gerektiren, daha sıradan veya düz işler haline getirmiş olsa dahi işler tamamen ortadan kalkmış değildir.Piore ve Sibel, teknoloji ile ufalan bir kesim iş ama bunun yanında ortaya çıkan farklı iş kollarından bahsetmektedirler.Bu ikinci kategoride çalışan kişiler, yüksek maaş ve sağlık sigortası gibi elverişli çalışma şartlarına sahipken ilk gruptaki kişiler ise giderek yarı zamanlı veya proje bazlı ilerde çalışmaya başlamışlardır.Piore ve Sabel, işsizliği tembellik ile karıştırmamak gerektiğini savunmaktadırlar.İşlerin yapılış şekli basitleşmiş olsa dahi halen yapılacak işlerin varlığını savunurlar.(Piore ve Sabel 1984)
3.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ
Çağımızda yaşanan gelişmelerin temelinde bilişim teknolojileri yatmaktadır. Bilişim teknolojileri bireyleri, kurumları hatta ülkeleri olumlu yada olumsuz etkilemektedir.Bilişim teknolojisinin günümüzde temel taşı kabul edilen internet 10 yıl gibi kısa bir süre önce insanlığın hizmetine sunulmasına rağmen büyük bir hızla gelişmiş ve bunun sonucunda yeni bir dünya yapısı ortaya çıkmıştır.
Bilgisayarların 1950 yılından itibaren ticari hayatta kullanılmaya başlamasıyla ana hatlarıyla 3 aşama gerçekleşmiştir.Bu dönemler yaklaşık 15-20 yıl devam eden ve birer S-eğrisi şeklindeki bilgi işlem dönemi, mikro dönemi ve yakın zamanda başlamış olan ağ dönemidir.kısaca incelenecek olursa:
3.1 Bilgi İşlem Dönemi
1960 ile 1980 yılları arasında yaklaşık 20 yıl devam eden bu dönem boyunca piyasada hakim olan unsur ana bilgisayarlar ve buna bağlı donanım ve yazılım sistemleridir.işletme içinde ana bilgisayar sistemlerinden beklenen alt düzey muhasebe ve fabrika işlerinin otomasyonudur.Bu dönemde uygulama paradigması, var olan örgütün daha verimli çalışmasını sağlamak için bilgisayar kullanımı anlamında “otomasyon”dur.Otomasyonun bir sonucu olarak 1970’lerin başlarından itibaren mavi yakalı işçilerin sayısında belirgin azalmalar görülmeye başlanmıştır ve bu süreç 1980’li yıllar boyunca devam etmiştir.
Ana bilgisayar sistemlerine talebin azalmaya başlaması ve orta kademe yönetiminde bilgisayar temeli uygulamalar yönündeki ihtiyacı bilgisayar endüstrisinin yeni arayışlara sevk etmiştir.
3.2. Mikro Dönemi
Bu dönemin bilgi işlem devresinden farkı, bilgisayarların otomasyonda olduğu gibi orta kademenin yerini alma amacıyla değil, profesyonellere yardımcı olmaları amacıyla kullanılmasıdır.Mikro döneminin gelişmesi mikrobilgisayarlar ile mümkün olmuştur.Bu bilgisayarlar programlama bilmeksizin program kullanabilmeye imkan sağlayan ve grafik ara birime sahip bilgisayarlardır.
Günümüzde kişisel bilgisayarlar son derece yaygınlık kazanmış durumdadır.Mikro teknolojilerinin gelişmesi çeşitli ürünlerle de mikro bilgisayarların etkisini hissettirmekte, tüketici elektroniğinden otomobillere ve kredi kartlarına kadar hemen her üründe mikro işlemciler kullanılmaktadır.
3.3. Ağ Dönemi
Yukarıda alınan üç ana alanda, yani alt kademe işlerin otomasyonu, bilgi işçilerinin desteklenmesi ve zeki ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi alanlarında artan yatırımlar bilgisayarlar arsındaki ağların kurulup yayılmasına temel teşkil etmiştir.Günümüzde hem yerel hem de geniş alan ağlarının radikal dönüştürücü etkirli birçok alanda hissedilmektedir.işletme içinde tüm kademelerden çalışanların hızlı ve etkili iletişimleri, güçlü veri tabanlarına erişim imkanları bunun yanında işletme dışında rakipler, yan sanayi ve müşterilerle ağ üzerinden etkileşimli bilgi alışverişi hem örgütsel hem de sektörel birçok değişimleri beraberinde getirmektedir.
4.BİLGİSAYAR AĞLARININ İŞLETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
En basit anlamıyla ağ yada network insanlar arasında iletişim anlamına gelmektedir. Bilgisayar ağları, iletişim ve iş birliği engellerini ortadan kaldırarak işletmelerde sinerji oluşumu ve ortaklaşa girişimciliği destekleyeceklerdir.Artan ağlaşmanın sonucunda kontrol ve kumanda faaliyetleri kolaylaşıp azalacak, hiyerarşi zayıflayacak, kısacası bilgisayar ağları değişimin yapısal, teknolojik ve kültürel boyutlarını farklı ölçülerde etkileyeceklerdir.Değişimin bu boyutları şu şekilde detaylandırılabilir:
4.1 Yapısal Değişim
Bilgisayar ağlarının yayılması, varolan örgüt sınırları, bölümleri v e hiyerarşisinin kendi üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır.En radikal şekliyle düşünüldüğünde, örgütün genel yapısı esnek, tepkili ve akışkan bir şekle dönüşmektedir. Örgütler arası alanda ise bilgisayar ağları dış sınırları da önemli ölçüde zayıflatacaktır.Sanal örgütler hem tedarikcileri hem de müşterileri ile sürekli bir iletişim içinde bulunacaklar ve hızla değişen piyasalardaki fırsatları görebileceklerdir.
4.2 Teknolojik Değişim
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağlarının geleceğini belirleyen en önemli faktördür. Faks, elektronik posta, elektronik veri değişimi, video konferans ve çoklu ortam kullanımı bilişim ve iletişim teknolojilerinin üretim ve dağıtımın farklı coğrafi bölgelerde koordinasyon ve kontrolünde anahtar rol oynamalarına imkan sağlamaktadırlar.
Bu konuyla ilgili bir eleştiride ise teknolojinin kişiler arası iletişimi ne yönde etkilediğidir.İş yerinde çalışanlar arası tüm ilişkinin elektronik posta ile kısıtlı kalması, kişilerin kahve aralarında bir araya gelmelerini veya çalışanların kaynaşmaları için beraber hafta sonu etkinliklerin düzenlenmesini daha gerekli kılmaktadır.Yöneticilerin, kişilerin elini sıkarak tebrik veya takdir gösterdikleri bir şirket ortamı ile elektronik posta ile atılan mesajlarla iletilen yönetici düşünceleri arasında şüphesiz ki performans ve motivasyon yönünden ciddi farklılıklar vardır.
4.3 Kültürel Değişim
Bilgisayar ağlarının uygulamaya geçirilmesi sürecinde başarı; yönetimin karakter ve tarzına, yöneticilerin kişilik ve faaliyetlerine bağlıdır.Bilgisayar ağlarının başarıya ulaşması, yöneticilerin astlarına yaklaşımlarını değiştirmelerine bağlıdır.Yöneticiler çalışanların müşteri ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde tepki gösterebilecek şekilde esnek hareket edebilmelerini, kendilerini geliştirebilmelerine ve kendi kendilerine öğrenme yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan verecek tarzda bir yaklaşım benimsemek zorundadırlar.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta ağ uygulamalarının bir örgütü değiştirmeyip ancak değişimi mümkün kılabileceğidir.
5.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İŞLETME STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bilişim teknolojilerinin işletme stratejilerinin oluşturulup uygulanması üzerinde ne ölçüde etkili olduğu son zamanlarda sıkça ele alınana bir konu haline gelmiştir.Kesin olan tek şey, bilişim teknolojilerinin hem ulusal bazda hem de işletme düzeyinde oluşturulan stratejilerin önemli bir kısmını oluşturduğudur.Bilgi işlem, iletişim ve otomasyondaki ilerlemeler işletmeler arası bilişim faaliyetleri, bütünleşmeler ve iş yapma metotları üzerinde dönüşümlere sebep olmaktadır.
Bilişim teknolojileri ve bilgi işlemleri içeriği günümüzde eskiye göre oldukça farklılaşmıştır.Artık bu teknolojiler maliyetlerin düşürülmesi,performansın arttırılması ve geleneksel üretim sistemlerinin dönüştürülmesi amacıyla kullanılmaktadırlar.Küresel rekabetle karşılaşan işletmeler standart ürünler ortaya koyabilme ve yeniden yapılanmış pazarlarda başarılı olabilmek için bilişim teknolojilerinin farklılaşabilmeleri, daha esnek hareket edebilme ve kendine özgü pazarlar yaratabilme amacıyla kullanmaya gayret etmektedirler.
İşletmeler küresel anlamda yeniden yapılanırken bilişim teknolojisi desteği olmaksızın bu faaliyetin gerçekleşmesi imkansız görünmektedir.Dolayısıyla bilişim teknolojisi geleceğe dönük stratejilerin en önemli konumda yer almaktadır.

ŞEKİL- 1. Bilişim sistemlerinin stratejik rolü ;

kaynak:James A.Obrien, İnformation Systems in Business Management,s.57

Bilişim teknolojilerinin strateji kullanımı ile ilgili beklentiler şu şekilde sıralanabilir:
1) Bilişim teknolojilerinin en önemli uygulama alanı kuşkusuz stratejik bir silah olarak zamandan elde edilecek kazançlarla ilgilidir.
2) Maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin arttırılması bilişim teknolojilerinin stratejik olarak etkileyecekleri alanlardandır.
3) Bilişim teknolojisi kullanımı ile ürün kalite standartları artmaya devam edecektir.
4) Uzman sistemlerin yaygınlaşması, beşeri yargıların gücünü artıracaktır.
5) İlerleyen teknoloji maliyetleri artırmaksızın daha kısa üretim süresine imkan sağlamaktadır.
6) Pazarlama dönüşüm geçirmeye devam edecektir.Bireysel müşteri zevklerine ve satın alma tercihlerine ulaşılarak detaylı mikro pazarlama stratejileri geliştirilecektir.
7) Daha öncede değinildiği gibi dağıtım kanalları büyük ölçüde elektronik hale gelecek, buda aracı kurumların büyük ölçüde farklılaşmasına veya ortadan kalkmasına neden olacaktır
8) Bilişim teknolojileri işletmelerin örgüt yapıları ve iç kontrol sistemlerini önemli ölçüde etkileyecektir.
9) Bilişim teknolojileri işletmeler arasında stratejik birleşmeleri yaygınlaştırarak ve değişik iş birliklerini mümkün hale getirecektir.

Bilişim teknolojilerinin işletme stratejileri üzerindeki ana hatlarıyla üç başlık altında incelenebilir.
Bunlar:
5.1Sektör Düzeyinde
Bilişim teknolojileri bir sektördeki mal ve hizmetlerin doğasını değiştirebilir.
Sektör düzeyindeki diğer bir etki üretim ekonomisidir.
Bugün Internet ortamında faaliyet gösteren şirketlerin dağılımına baktığımızda özellikle bilişim teknolojileri üreten ve pazarlayan şirketlerin bu alanda öncülük ettiğini görüyoruz.Bunun nedeni üretilmiş olduğu yeni teknolojileri ve yazılımları ilk olarak bu alanlarda denemesi daha sonra bunları piyasaya sürmesidir.
5.2İşletme Düzeyi
Bir işletmenin karşı karşıya bulunduğu rekabet faktörlerinin tümü değişik ölçülerde bilişim teknolojilerinden etkilenmektedir.Bilişim teknolojileri işletmelerin yan sanayi ve müşterileriyle bütünleşmeleri ve çok hızlı ve etkili veri değişimi yapmalarına imkan vermektedir.Bunun yanında rakiplerden farklılaşmaya imkan veren yöntemler kullanılması sektöre yeni giren firmaların yeni teknolojilerle rekabete başlamaları ve süregelen rekabette yeni teknolojilerin adaptasyonu işletmeleri önemli ölçüde etkileyecektir.Örneğin büyük ölçekli işletmelerin internete daha çok yöneldiğini hatta ülkemizde faaliyet gösteren holdinglerin ise bünyesine Internet servis sağlayıcı kuruluş(ISS) ekleyerek bizzat bu sektörde de hizmet vermeye başladığını göstermekteyiz.
5.3 Stratejik Düzey
Stratejik düzeyde bilişim teknolojileri düşük maliyet liderliği, ürün farklılaştırma ve özel pazarlara yönelme alanlarında önemli etkirle sahiptir.Özellikle ofis otomasyonu ve üretim sürecinde planlama ve kontrol amacıyla bilişim teknolojileri kullanımı maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliği arttırılması açısından önem taşımaktadır.
Bilgisayar destekli tasarım ve işletme dışıyla kurulan iletişim ağları ürün farklılaştırma ve geliştirme sürecine büyük katkılar sağlamaktadır.
Genel işletme stratejisinin desteklenmesinde bilişim teknolojisinden etkin olarak yararlanan işletmeler olduğu gibi bu amaçla bilişim teknolojisi kullandığı halde çok yüksek maliyetlerle başarısızlığa uğrayan deneyimlerde rapor edilmiştir.Bu konularda görülen başarı ve başarısızlık örneklerinin sentezlenmesi bilişim teknolojilerinin stratejik plan ve hedefler için mümkün kılan bir rol oynayabilmesi için en az aşağıdaki 6 noktanın işletmelerce dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.Bunlar:
5.3.1 Sistemin Kavramsallaştırılması
Strateji destek sistemleri bir örgütün stratejik plan ve hedeflerinin yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde desteklenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla kullanılan konvansiyonel sistemlerdir.
5.3.2 Geliştirme
Stratejik destek sistemlerinin geliştirilmesi devrimsel değil evrimsel olmalıdır.Strateji destek sistemleri yeni ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmek için yenilikçi düzenlemeler yapmak ve değişen rekabetçi çevreye uyum için zaman içinde geliştirilen bilgisayar temelli bilişim sistemleridir.
5.3.3 Köken
Bilişim teknolojisi kaynaklarının stratejik olarak bulunabilmesi için yenilikçi fikirler müşteriler ve tedarikçilerle daha çok temasta bulunan satış, satın alma … vb. personel tarafından geliştirilmektedir.
5.3.4 Rekabetçi Üstünlüğü Sürdürmek
Bilişim teknolojisi temelli rekabetçi üstünlüğü sürdürebilmek, özellikle sağlanan üstünlük rakipler tarafından çok önemli algılanıyorsa zor olacaktır.Rakipler hızlı bir şekilde yenilikleri kopya edip uygulamaya koyabilir, hatta bir adım öne geçebilirler.Bunun doğal sonucu bugünün stratejik ve yenilikçi bilişim teknolojisi temelli uygulanmasının yarının faaliyet düzeyinin bir gerçekliliği olduğudur.ATM uygulamaları bu konunun en güzel örneğidir.
5.3.5 Odak
Stratejik bilişim teknolojisi temelli yenilikler sonucu oluşturulacak bilişim sistemi örgütler tarafından göreceli olarak oldukça küçük tasarlanmalıdır.Büyük ve karmaşık sistemler üzerinde yoğunlaşmakla, örgütler geleneksel sistemlere yapılacak küçük fakat önemli değişiklik veya yenilikler sonucunda elde edilmesi mümkün olan rekabetçi kazançları elden çıkarabileceklerdir.

5.3.6 Risk
Bilişim teknolojisi temelli stratejik işletme planı destek sistemlerinde uygulamalarda bir takım risklerin bulunması doğaldır.Bu riskler işletme içinden kaynaklanan teknolojik, iktisadi, örgütsel boyuta bağlı karmaşık riskleridir.
6.BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN STRATEJİK KULLANIMA BAZI ÖRNEKLER
Günümüzde bir çok sanayi kolunda, özellikle sigorta, perakendecilik ve otomotiv gibi sektörlerde işletmelerin hayatlarını sürdürebilmeleri bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımına bağlıdır.
Bugün dünya genelinde bir çok işletme bilişim teknolojilerin mümkün kıldığı stratejiler izlemektedir. Bu trendin giderek arttığı gözlenmektedir.1995 yılında GE firması yıllık raporunda bilişim sistemlerine en üst düzeyde yer vermiştir.Ünlü İtalyan hazır giyim firması Benetton da tüm perakendecilerini bir ağla birbirine bağlayarak dev bir teknolojik yatırıma başlamıştır.Bu teknolojinsin uygulanmasıyla Benetton bilişim teknolojisini işletme stratejisinin bütünleşik bir parçası haline getirmiştir.
Benzer şekilde Pirelli Firması küresel anlamda yeniden yapılanmaya gitmeye karar verdiğinde bilişim teknolojisinin temel desteği olmaksızın bu yapılanmayı başarmasının imkansız olduğunu görmüştür.
Bugün Pirelli’nin web temelli küresel ağı işletme stratejisinin temelinde yer almaktadır.Mesela 1998 Şubat ayında geliştirilen son lastik Pirelli’nin Milan, Sao ve İstanbul şubelerinin ortak çalışmalarıyla geliştirilmiştir.
Bu konuda bir eleştiriye göre iki uçlu bir araçtır bilgiye ulaşmamamızda bize büyük bir kolaylık sağlarken diğer tarafında bir çok kişi ve kuruma diğerleri hakkında pek çok bilgiye ulaşma kolaylığını da yaratmaktadır. Bu devletin gerekli olduğu zamanlarda kişilerin telefonlarını dinlemek , kredi kartı harcamalarını takip ederek onları izlemek veya halka açık yerleri gizli kameralar ile izlemek şeklinde en başta olumlu görünse dahi istenildiğin de hayatımızın istenmeyen kişiler tarafından da yani şekilde gözlemlene bileceği gerçeğini de beraberinde getirmektedir . Kişilerin hayatlarındaki gizlilik ve özgürlük prensiplerinin çingene bilmesi çok daha kolaylaşmıştır

7.WEB TEMELLİ UYGULAMALAR
Bilişim teknolojilerinin stratejik önemi ile ilgili olarak, web temelli uygulamalara değinmek yerinde olacaktır. Internet ve Internet temelli firmaya özgü iletişim ağlarının yaygınlaşması, İntranet ve ekstra netlerin işletme stratejilerinden ayrı düşünülmesi imkansız hale gelmiştir.
İntranetlerin işletme üzerinde iki ana olumlu etkisi bulunmaktadır.
Bunlar:
1. Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliklerinin sürekli güncellenen bilgilere erişim, zaman ve maliyet kazanımları, müşteri ihtiyaç ve isteklerine daha ileri düzeyde tepki verebilme, yetkilendirilmiş çalışanlar, artan beyin gücü, yeni iş fırsatları ve artan müşteri hizmetleri sebebiyle rekabetçi üstünlüğe yol açması,
2. Artan iletişim, bilginin paylaşımı ve işbirliği artışı daha yetkili çalışanlar, kolaylaştırılmış örgütsel öğrenme iş hayatının artan kalitesi nedeniyle geleneksel duvarların yıkılması ve paylaşım işbirliği kültürünün oluşturulması.
2001 yılı itibariyle Internet kullanıcısı işletmelerin sayısının 133 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki şekilde Avrupa ve ABD de İntranet’e sahip olan işletmelerin oranını ve 1998 yılına ait tahminler gösterilmektedir:

ŞEKİL 2. Avrupa ve ABD ‘ de İntranet kullanımı
kaynak:Internet Marketing and Techonolog Report , V.4,No.6,June 1998,s.1

Günümüzde işletmelerin İntranet ve ekstranetler başarıyla uygulanmaktadır.
İntranet ve ekstranetlerin en önemli özelliği bir işletmeyi daha hızlı, daha tepkili ve daha yaygın bir hale getirmeleri olduğu söylenebilir.

Geleceğe dönük faaliyetlerinde yan sanayisi ve müşterileriyle daha bütünleşik ve işbirliği içerisinde rekabete girmek isteyen işletmelerin Internet ve buna bağlı teknolojileri göz ardı etmesi mümkün olmayacaktır
İntranetin İnternetten Farkı:
1) İntranet kullanıldığı firmanın yada kurumun bulunduğu yerde sınırlı iken, internetin dünya çapında bir ağ olması
2) İntranet internete ulaşılabilir,fakat internetten ıntranete ulaşılamaz.
İnternetin İntranet’e Katkısı
Internet ortamlarında kullanılmakta olan Internet teknolojilerinin sunduğu bazı temel yararlar arasında aşağıdakiler sıralanabilir:

1) Bir ağ üzerinde birbirlerine bağlı olan bilgisayarlar, farklı markalar taşısalar ve farklı işletim sistemleri altında çalışsalar bile kolayca bilgi alışverişi yapabilirler.
2) Kullanımı kolay istemci uygulamaları (web tarayıcı, elektronik posta vb) yaygın biçimde her türlü platformda bulunabilir yada Internet üzerinden kolayca elde edilebilir
3) HyperText bağlantıları ile kolay bilgi taraması ( browsing) yapılır ve bilgiye erişim sağlanır.

Bilişim Teknolojileri Açısından İnternetin Kurumsal Yapı Üzerindeki Etkileri
İntranet yapısının temelini oluşturan bilişim teknolojisi işletmelerin kurumsal yapı üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler meydana getirir.
Bilişim teknolojileri, internetten yararlanmakta olan işletmelerin örgütsel yapılarında bir devrim meydana getirmiştir. Çağdaş örgütlerin yapısı, bilgisayar ağlarının etkisini işletmeye uygulamak için sürekli değişmektedir. Bilişim teknolojileri ile birlikte küresel rekabet, birçok hizmet endüstrisinde de köklü değişmeye yol açmıştır. Bu tür işletmeler rekabet yapılarını değerlendirmede bilgisayar ağlarını kullanmaktadır.
Aslında üzerinde durulması gereken konu, bilgisayarlar yada üretilen uygulamalar değildir. Burada asıl hedef “bilgi”dir. Şirketlerin başarısı, bilginin elde edilmesi, üretilmesi, saplanması ve etkin paylaşımıyla orantılıdır.

Yorum yazın