Araştırma Nedir

Araştırma Nedir

ARAŞTIRMA, bir konu üzerinde yapılan bilimsel çalışma. Araştırma çalışması bilimsel amaçla yapılabileceği gibi, pratik amaçlar gözönünde tutularak da yürütülebilir. Çoğunlukla ikisinin birbirinden değişik olduğu düşünülürse de aslında bilimsel amaçlı araştırmalar da pratiğe hizmet eder, uygarlığın ilerlemesine, dolayısıyla insan yaşamının gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin belli bir bölgedeki bitki türlerinin saptanması amacıyla yapılan bir araştırma, yalnızca bilime hizmet eder gibi görünür. Ancak bu tip araştırmalar sonucunda belli bitki türlerinin belli nitelikteki topraklarda yetiştiği saptanmış, dolayısıyla bitki türlerine bakılarak yörenin toprak niteliği belirlenebilmiştir.

Araştırmalar, ister pratik sonuçlara yönelik olsun, ister bilimsel amaç ağır bassın belli bir yöntem izlemek zorundadır.

Araştırmanın konusuna göre değişen yöntem başlangıçta belirlenir ve çalışmalar buna göre yürütülür. Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan araştırma çalışmalarını yalnızca resmi kurumlar değil özel sektör de desteklemekte örgütlemektedir. Ülkemizde yeni önem kazanmaya başlayan bu alana ayrılan parasal kaynak ve insan gücü gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşüktür. Yapılan araştırmalarla, ülkemizdeki araştırma çalışmalarının verimlilik düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Ülkemizde ve tüm dünyada araştırma çalışmalarının en büyük bölümü doğrudan pratik amaçlara yöneliktir. Örneğin petrol ya da maden araştırmaları, makinelerin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar, tarım ve sanayi ürünlerinin kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla yapılan araştırmalar, yeni araçların toplum hizmetine sunulması için yapılan araştırmalar, arkeoloji araştırmaları, hastalıkları tedavi amacıyla yürütülen araştırmalar vb. uygulamaya yönelik bilimsel çalışmalardır. Alan araştırması, topbil., doğal ortamları içinde insan toplumları ve kültürleri üzerinde yapılan çalışmalar Alan araştırması daha çok kültür antropologları, sosyologlar, siyasal bilimciler, sosyal psikologlar ve öbür sosyal bilimcilerce uygulanır.

Antropologlar ilk kez alan araştırmasını 19. yy sonlarına doğru kullanmaya başladı. Ancak Morgan’ın “Irak” çalışması daha da eskilere dayanır. Alan araştırması en çok İngiltere ve Amerika’da uygulanırken Almanya’da Thurnwold ile, Fransa’da Lewy-Strauss’un çalışmaları ilgi çekti. Malinowski’nin 1922’de basılan “Batı Pasifikin Argonatları” adlı eseri alan araştırmasındaki büyük birikimi ortaya koydu ve araştırıcılara yeni standartlar getirdi.

Alan araştırıcısının en büyük zorluğu, incelediği insanlar gibi düşünmek, hissetmek aynı zamanda farklı kültürden gelen bir kişi olarak incelemeyi sonuçlandırmaktır.

Sosyologlar antropologlardan farklı olarak sanayi ve kentleşmenin çağdaş topluma etkilerini inceler.

Yorum yazın