Programlama Nedir

Programlama Nedir – Programlama Dilleri Hakkında Bilgiler

Programlama NedirBir problemin çözümünü sağlamak için, bir hesap makinesinin, bir bilgisayarın yapması gereken işlemler dizisinin hazırlanması.

Programlar ve bunların gerçekleştirilmelerinin oluşturduğu bütüne yazılım (software) adı verilir.

Bilgisayara uyarlanmış bir dilde yazılmış ve uygulamaları söz konusu probleme bir çözüm getirecek bir düzen içinde toplanmış komutlar dizisine program adı verilir. Bu komutlar dizisi, sürekli biçimde (çizgisel biçim; Çiz.la) uygulanabilir ya da çeşitli tutumlar arasında bir seçim yapma olasılığım kapsayabilir (sıranın bozulması). Bu sepime bir karşılaştırma komutu neden olabilir; bu komut, programın bir bölümünün tanınmamasına dayanan koşullu bir atlamaya yol açar. Ayrıca koşulsuz atlama komutu da vardır: Programın belirli bi noktasında amaca ulaşılmış olduğun dan, iyi tanımlanmış başka bir komu ta geçme gerekliliğine dayanır (Çiz.: b). Söz konusu programların dönüşsü sıralı yapıda oldukları söylenir. Döngü adı verilen ve bir program bölümü nün birçok kez yinelenmesini gerçekleştiren özel bir komut verildiğinde dönüşlü bir yapıdan yararlamlabilir.

Programların desteği genellikle, delikli ya da magnetik şeritlerden veya delikli kartlardan oluşur. En sık kullanılanlar delikli kartlardır ve standart boyutları (18,4 sm’ye 8,2 sm ve 17/lOi mm kalınlık) olan kartonlardan gerçekleştirilirler: Program, bir ilk kar destesi üstünde toplanır (program kartlar); ikinci bir deste, veri kartlarından oluşur ve bunlara verilerin sayısal değerleri delinir. Hesap merkezlerinde, dağılımı her merkezin kendi düzenine bağlı olan denetim kartlar da kullanılır.

PROGRAMLAMA DİLLERİ

Programı oluşturan değişik komutlar programlama dili adı verilen, bilgisayara uyarlanmış bir dilde yazılmalıdırlar. Bilgisayar bilgileri ikili biçimde işlediğine göre, makineye en yakın dil mutlak dil adım alan ikili dildir. Bu dilin, raslantısal ve çoğunlukla saklanması kolay bir kodu, sözgelimi alfasayısal bir kodu vardır. Mutlak kodlan dizgesel olarak, işlemin yapısını anımsatan şifre ya da harf kümeleriyle değiştirerek simgesel dil adı verilen yeni bir dil bulunmuştur: Çiz. 3 buna örnektir. Makinenin kullanımını kolaylaşürmak için, kendilerine özgü sözcük dağarcıkları ve sözdizimle-ri olan gelişmiş diller doğmuştur. Bu dillerden ilki, J955’te Î.B.M’in yarattığı FORTRAN (Foramla transistor] oldu; ALGOL /Aigorithmic orien-ted ianguage), matematik diline olabü-diğince yakm biçimde düzenlendi. Firmaların yönetim sorunlarına uyarlanmış COBOL fCommon business orien-ted ianguage) ve daha yeni bir dil olan PL/1 de sayılabilir. Bu diller, makine dilinden uzaklaşırlar: Dolayısıyla, derleme adı verilen bir çeviri yapmak gereklidir. Çağdaş bilgisayarların kendi derleyicileri vardır.

ORGANİGRAMLAR
Bir programı yazmadan önce, gerçekleştirilecek işlemler dizisini gösteren bir çizim gerçekleştirmek gereklidir; bu çizime organigram (akış çizeneği) adı verilir. İçlerinde bilgisayarın yapması gereken işlemlerin belirlendiği bir bölmeler bütününden oluşur. Uyarlanan bölmelerin biçimi uzlaşmalı olarak işlem tipine göre değişir. Bu bölmeler birbirlerine işlemin gelişme düzenini belirten oklarla bağlanırlar Organigram doğru biçimde düzenlendiğinde, programın yazılması basit bir çeviriye dönüşür. Organigram, programın bütününün görülmesini sağla: ve algoritma adı da verilen, kullanılan hesap yöntemini açık biçimde çevirir. Örnek olarak, ax2 + bx + c = i ikinci dereceden denklemin çözüm al goritmasım gösteren organigram gös terilir (Çiz.4).

SONUÇ

Programın hazırlanması, bilgisayara olanak tanıdığı çalışma yönteminin temel evrelere bölünecek sürecin, sonucu elde etmek için yeterli koşulların bilinmesini gerektiren uzun ve ti tiz bir işlemdir. Dolayısıyla, prograır kitaplıkları, bilgisayar kullanımmır temel öğeleridirler. Bilgisayarla birlikte verilen ya da satılan bu programlar uygulamalı matematiksel mantığır önemli bir bölümünü oluştururlar. Biı programın, ilk kullanılması sırasında ender olarak sonuca götürdüğünü bilmek gerekir: Bir dizi uzman, İngilizcede debugging adı verilen bir çalışmayla programı düzeltmeye çaba harcamaktadır.

Yorum yazın