Yabancı Banka Ve Benzeri Kredi Kurumlarının Kontrgarantilerine (Mukabil Kefaletlerine) İstinaden Verilecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Yabancı Banka Ve Benzeri Kredi Kurumlarının Kontrgarantilerine (Mukabil Kefaletlerine) İstinaden Verilecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Yabancı Banka ve benzeri kredi kurumlarının kontrgarantilerine dayanılarak Bankamızca verilen teminat mektuplarında Bankalar Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yayımlanan “Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik”de yer alan esaslar göz önünde bulundurulacaktır.
Bu tür mektuplar yabancı banka ve benzeri kredi kurumunun kontrgarantisine dayanılarak yurt dışındaki firmalar lehine Türkiye’de açılan uluslararası ihalelere katılımın sağlanabilmesi amacıyla Türkiye’deki muhatap kurumlara hitaben düzenlenmektedir. Söz konusu mektuplarda yurt dışında bulunan firma kredilendirilmeyip kontrgarantiyi veren banka veya kredi kurumunun Bankamız nezdindeki kredi hattından (credit line) işlem yapılmaktadır.

Ancak, Yurtiçinde yerleşik firmalar lehine, yurtiçi veya yurtdışı bankaların kontrgarantisi karşılığı gerek yurtiçine gerekse yurtdışına hitaben garanti mektubu düzenlenmesinde; garanti mektubu düzenlenmesi talebini alan şubemizce ilgili banka (kontrgaranti veren banka) adına, Bankamızca tesis edilmiş olan kredi limitinin yeterliliği ve kredi vadesinin uygunluğu konusunda Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan onay alınmasını müteakip,Mevzuatımız Ekinde yer alan Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Bilgi Formu düzenlenerek, tahsis yetki limitleri çerçevesinde kredi limiti tahsis edilmeksizin, ilgili karar organlarınca (kredi yetki limitlerine göre) alınacak karara uygun olarak işlem yapılacaktır.

Yurtdışında yerleşik firmalar lehine de aynı şekilde Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan onay alınmak suretiyle 2 Milyon USD’na kadar olan talepler (2 Milyon USD dahil) şubelerimizce re’sen gerçekleştirilecektir. Tutarı 2 Milyon USD’nı aşan talepler şubelerimizce kredi limitinin yeterliliği ve kredi vadesinin uygunluğu konusunda Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan onay alınmasını müteakip Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Bilgi Formu düzenlenerek Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir. Söz konusu talep, Daire Başkanlığınca kredi tahsis yetkisine göre sonuçlandırılacaktır.

Kontrgaranti içeriği hakkında Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’ndan onay alınmak suretiyle işlemde bulunulacaktır.
Yurtdışından yabancı bir bankadan veya Bankamız şubelerinden ve iştiraklerimizden gönderilen Kontrgarantilere istinaden teminat mektubu düzenlenmesiyle ilgili taleplerde, Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’nın 21.02.2001 tarih ve 6555 sayılı Genelgesi Eki, Dış Ticaret İşlemleri Mevzuat Kitabının V. Bölümünün “Garanti Mektupları” başlığı altında yer alan mevzuat esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Yorum yazın