TÜRK EXIMBANK TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

I. BÖLÜM
1. AMAÇ VE KAPSAM
Türk Eximbank, ihracatçının rekabet gücü açısından desteklenerek uluslararası ticarette payının arttırılması amacıyla faaliyetlerini programlamaktadır. Bu çerçevede, sevk öncesi ve sevk sonrası aşamalarda mal ve hizmet ihracatını kısa, orta ve uzun vadeli kredi programlarıyla destekler. Ayrıca, garanti ve ihracat kredi sigortası programlarıyla da ticari ve politik riskleri teminat altına alarak, yeni ve riskli piyasalara girişleri ya da mevcut piyasalardaki iş hacminde genişlemeyi mümkün hale getirir.
Dünyada belirli bir ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaşmış her ülkede, bu genel amaçları gözeten kurumlar oluşmuştur. Belirgin bir işlem hacmi olan ve yerleşik kurallara göre faaliyetlerini sürdüren 49 kuruluş arasında, Türk Eximbank ülkemizin ulusal ihracat kredi kuruluşu olarak yerini almıştır.

2. EXIMBANK TARAFINDAN UYGULANAN KREDİ VE SİGORTA PROGRAMLARI

A. İHRACAT KREDİLERİ

1. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ
1.1 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi
İhracata yönelik mal üreten sanayilerin imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan kısa vadeli bir kredidir.
1.2 Sevk Öncesi Türk Lirası KOBİ İhracat Kredisi
1-200 işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli imalatçı ve imalatçı/ihracatçı firmaların sevk öncesi ve sonrası finansman ihtiyacı için aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan bir kredi programıdır.
1.3 Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi
Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı, imalatçı/ihracatçı ve ihracatçı firmalara kullandırılan bir kredi programıdır.
1.4 Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi
Malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan bir kredi programıdır.

2. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ (DTŞ) İHRACAT KREDİLERİ
2.1 DTŞ Kısa Vadeli İhracat Kredisi
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’ nin (SDTŞ) ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandırılan bir kredi programıdır.
2.2 DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi
Bu kredi programından Dış Ticaret Müşteşarlığı’ nca takvim yılı itibarıyla DTŞ ve SDTŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar yararlandırılmaktadır.

3. PERFORMANS KREDİLERİ
3.1 Performans Döviz Kredisi
Performans Döviz Kredisinden DTSŞ, SDTŞ hariç imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz firmalar yararlanmaktadır.
3.2 Performans Türk Lirası Kredisi
DTSŞ, SDTŞ statüsünde olmayan, imalatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten, imalatçı vasfına haiz firmaların finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla doğrudan kullandırılan Performans Döviz Kredisi’ nin Türk Lirası seçeneği olan kredi programıdır.

4. İSLAM KALKINMA BANKASI ORTA VADELİ TİCARETİN FİNANSMANI FONU
İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca, İKB bünyesindeki finansman programlarından “Orta Vadeli Ticaretin Finansmanı Fonu” na Türk Eximbank aracılık etmektedir. Sözkonusu program, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaretin finansmanına yöneliktir.

5. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ
İhracatçıların, ihracata yönelik ithalat işlemlerinin finanse edilmesi amaçlanmaktadır. İhraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin, ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlamaktadır.

6. ÜLKE KREDİLERİ SİGORTASI / GARANTİ PROGRAMLARI
Ülke Proje Kredi / Garanti Programları ile Türk müteahhit ve müteşebbislerinin ülke riskinden arınarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri, mevcut pazarlarda rekabet şanslarının ve bu yolla ihracatın ve döviz gelirlerinin arttırılmasının yanısıra kredi kullandırılan ülkeler ile kalıcı ilişkiler tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

7. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI
İhracatçılarımızın ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının arttırılması amacına yönelik olarak 15.10.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı çerçevesinde ihracatçılara kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

8. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ
İhracatçı firmaların Türk Eximbank’ a borçlu sıfatıyla düzenleyecekleri, Türk Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan ve vadesine en fazla 120 gün kalmış bonoların, Türk Eximbank tarafından T.C. Merkez Bankası reeskontuna götürülmesi suretiyle uygulanan bir programdır.

9. YURTDIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ
Türkiye’ de yerleşik firmaların tüketim malı niteliğindeki ürünlerini doğrudan yurtdışına pazarlamaları amacıyla kuracakları mağaza ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezlerinin oluşturulmasına yönelik yatırımlar finanse edilmektedir.

10. GEMİ İNŞA VE İHRACATINA YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI
Dünyada yeni gemi talebinin arttığı gözönünde bulundurularak ülkemiz gemi inşa sektörü kurulu kapasitesini değerlendirmek, yurtdışı pazarlardan daha fazla pay alabilmek amacıyla gemi inşa ve ihracına yönelik teminat programı 28 Ağustos 1996’da uygulamaya konulmuştur.

11. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ
Turizm Pazarlama Kredisi’ nin amacı, bir önceki takvim yılı itibarıyle yurda 1 Milyon ABD Doları’ nın üzerinde döviz girdisi sağlayan tüzel kişiliği haiz TÜRSAB üyesi, A Grubu belgeli seyahat acentaları ve ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı İşletme Ruhsatı sahibi Türkiye’ ye yurtdışından yolcu taşıyan, Türkiye’ de mukim Özel Havayolu Taşımacılığı şirketlerinin, günümüz rekabet koşulları dikkate alınarak, dış tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik finansman ihtiyaçlarının karşılanarak, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçi ve yurtdışında verilen hizmetler karşılığında yurdumuza döviz girdisinin arttırılmasıdır.

B. İHRACAT KREDİ SİGORTASI
İhracatçıların mal ve hizmet ihracatından doğan alacaklarını, ticari ve politik risklere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür. İhracat Kredi Sigortası; Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ve Spesifik İhracat Kredi Sigortası olarak iki alt başlıktan oluşmaktadır.

1. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI
Bu program çerçevesinde, bir yıl içinde yapılacak, 360 güne kadar vadeli gayrıkabülirücu akreditif, vesaik ve mal mukabili ödeme koşulları ile yapılan tüm sevkiyatları kapsamaktadır.

2. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI
İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını ticari ve politik risklere karşı teminat altına alan Spesifik İhracat Kredi Sigortası ile bu güvencenin yanısıra ihracatçıların ticari bankalardan finansman teminine de olanak sağlamaktadır.

II. BÖLÜM
2001 YILI VE TÜRK EXIMBANK
Bilindiği gibi 2000 yılında izlenen ekonomik istikrar programı, 2000 yılı Kasım ayında bir likitide krizi ile karşı karşıya kaldı. Krizin gerek reel sektörde, gerekse mali piyasalarda yarattığı olumsuz etki devam ederken Şubat 2001 ortalarında dövize yönelik talebin artması, piyasalarda TL sıkışıklığına neden oldu. Bu gelişmeler sonucunda 14 ay boyunca uygulanan kur çapası sistemi terkedilerek dalgalı kur sistemine geçildi. Bu süreç sonrasında ekonomik olarak oldukça kötü bir yıl geçirdik. GSMH %8,5 oranında düşerken enflasyon bir kez daha %80’ lerin üzerine çıktı. Bu ekonomik kriz ortamına Türk Eximbank ve reel sektör firmaları arasındaki ilişki açısından daha spesifik olarak bakarsak şu olumsuz durumların ortaya çıktığını görürüz:
• Bankacılık sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle TMSF’ na devredilen bankaların ihracat kredilerine aracılık işlemleri büyük ölçüde kesintiye uğradı,
• İhracatçılar mevcut bankalardan teminat mektubu almakta zorluklarla karşılaştı,
• TL/Dolar kurundaki hızlı değişim nedeniyle ticari bankalar nezdinde TL olarak belirlenen firma limitlerinin daralması yeni kredi taleplerini engelledi.
Bu dönemde Türk Eximbank, krizin ihracatçı üzerindeki etkisinin azaltılması amacıyla kredi vadelerini iki kez uzattı. Dalgalı kur sistemi nedeniyle kurlardaki belirsizliğin maliyetleri öngörülemeyen şekilde arttırabileceği kaygısıyla döviz kredilerine olan talebin azalmasına rağmen ihracat sektörüne 2,8 milyar dolar nakdi kredi desteği ve 2,8 milyar dolar tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak toplam 5,6 milyar dolar seviyesinde bir destek verdi ve böylece toplam Türkiye ihracatının yaklaşık olarak %18 oranındaki kısmının finansmanına katkı sağladı. Türk Eximbank’ ın 2001 yılı faaliyetlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:
• Toplam 2798 firmaya, %66’ sı döviz, %34’ ü TL cinsinden olmak üzere 3.150 trilyon TL (2.715 milyon dolar) kısa vadeli ihracat kredisi kullandırıldı.
• KOBİ’ lerin kredi taleplerine verilen öncelik sonucunda, kısa vadeli ihracat kredilerinin %37 oranındaki bölümünün KOBİ’ lere kullandırılması sağlandı. Kredi kullanan firmaların %68’ I KOBİ nitelinde olurken bu firmalara kullandırılan kredi tutarı bir önceki yıla göre %54 oranında artarak 1.168 trilyon TL olarak gerçekleşti.
• Sigortalı ihracatçılara Türk Eximbank kaynaklı kredi kullanımlarında faiz indirimi avantajı uygulaması sürdürüldü.
• Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi ve Performans TL İhracat Kredisi firma limitleri 1 trilyon TL’ den 1,5 trilyon TL’ ye çıkartılırken, T.C. Merkez Bankası kaynaklı Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile Sevk Öncesi Reeskont Kredisi programları kapsamında firma limiti 5 trilyon TL’ ye yükseltildi.
• Performans kredilerinden yararlanmanın ön koşulu olan asgari ihracat performans tutarı 1 milyon dolardan 500.000 dolara düşürüldü. Böylece küçük ölçekli firmaların da programlardan yararlanmaları imkanı sağlandı.

• Mali piyasalarda yaşanan krizin reel sektöre yansımalarını en aza indirmek amacıyla, kredi vadeleri iki kez uzatıldı.
• Uluslararası karayolu mal taşımacılığı yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla sektörün rekabet gücünü arttırmak ve ihracatçılarımızın nihai maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmak amacıyla, “Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi” programı yürürlüğe kondu.
• Özellikli İhracat Kredisi programı çerçevesinde 13,8 milyon dolar, Dünya Bankası’ ndan sağlanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi kapsamında da 67,6 milyon dolar tutarında kredi kullandırıldı.
• Gerek kredi alan ihracatçılarımızın mal bedellerini tahsil edememeleri nedeniyle nakit akışlarında ortaya çıkacak sorunların asgari düzeye indirilmesi, gerekse ihracat kredi sigortası hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programı çerçevesinde 1997’ de başlanan isteğe bağlı sigorta uygulaması sürdürülürken, bu program ile 2,8 milyar dolar tutarında sevkiyat sigorta kapsamına alındı. Tahsil edilen prim tutarı 11 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2,2 milyon dolar tutarında tazminat ödendi.
• Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programı çerçevesinde 2001 yılında kayıt altına alınarak değerlendirilen yeni alıcı sayısı 7.080 olurken kayıtlarda mevcut toplam alıcı sayısı 66.280’ e ulaştı.
• Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı çerçevesinde üstlenilen ticari ve politik risklerin %70 oranındaki kısmının yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere reasüre edilmesi uygulamasına devam edildi.
• 2001 yılında Ülke Kredi / Garanti programları kapsamında Rusya Federasyonu, Moldova ve Belarus’ ta gerçekleştirilen projeler için 22 milyon dolar kredi kullandırıldı. Böylece 2001 yılı sonuna kadar ülke kredileri kapsamında kullandırılan kredi tutarı toplam 2,1 milyar dolar oldu.

Ülke Kredi / Garanti Programları Kapsamında Kullandırımlar
(milyon $)
Yıllar Kredi / Garanti Tutarı
1993 288,8
1994 241,6
1995 71,2
1996 97,6
1997 113,7
1998 147,5
1999 196,5
2000 52,0
2001 22,0

• Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan’ a açılan kredilerden toplam 132,1 milyon dolar tutarında tahsilat gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar ülke kredileri kapsamında gerçekleşen tahsilat 1,5 milyar doları aştı.
• Politik risk zararları kapsamında 2001 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından 118,6 trilyon TL aktarım yapıldı. Bu tutar Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Libya, Nahçıvan ve Kırgızistan kredilerinden kaynaklanan politik risk alacaklarına karşılık mahsup edildi.
• Türk Eximbank’ ın nominal sermayesi 28 Mayıs 2001 tarihinde 375 trilyon TL’ den 750 trilyon TL’ ye yükseltildi. Ödenmiş sermaye ise yılbaşı itibarıyla 529,5 trilyon TL’ ye ulaşmıştı.
• Kısa vadeli döviz kredilerinin finansmanının bir bölümü yurt içi ticari bankalardan sağlanan ortalama 440 milyon dolar tutarındaki kredilerle gerçekleştirildi. Bu çerçevede, kullandırılan kısa vadeli döviz kredilerinin yaklaşık %50’ si yurtiçindeki bankalardan yapılan 6 ay vadeli borçlanmalarla fonlandı.
• Mayıs ayında vadesi gelen 160 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin geri ödemesinin ardından, Temmuz ayı içerisinde 120 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli bir eur-sendikasyon kredisi sağlandı. Ekim ayında vadesi gelen 220 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin geri ödenmesinden sonra da Kasım ayında 1 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında yeni bir euro-sendikasyon kredisi temin edildi.
• TOBB’ nin Türk Eximbank’ a 1 yıl vadeyle kullandırmayı önerdiği 100 milyon dolar tutarındaki fon, değişik tarihlerde ihraç edilen bonoların bu kuruluşa satılması neticesinde kullanıldı.
• 293 milyon dolar yurt içi, 649 milyon dolar ise yurt dışı olmak üzere toplam 942 milyon dolar borç geri ödemesi yapıldı.

Türk Eximbank’ ın kullandırdığı Kısa Vadeli Döviz ve TL İhracat Kredileri’ ndeki son faiz durumu aşağıdaki tablolar gibidir.

%
SÖİK-DVZ, PDK DTŞ-DVZ

200 Bin USD’ a kadar 200 Bin USD’ ın Üzeri
(200 Bin USD dahil)
Geri Ödeme Sigortasız Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız Sigortalı
Süresi (Gün)
90 L + 1.75 L + 1.25 L + 2.50 L + 2.00 L + 2.00 L + 1.50
180 L + 2.00 L + 1.50 L + 2.75 L + 2.25 L + 2.25 L + 1.75

(SÖİK-DVZ’ lerde aracı banka %0.75 komisyon alır.)

%
SÖİK-TL, PTK DTŞ-TL

200 Bin USD (dahil) 200 Bin USD
Karşılığı TL’ ye kadar Karşılığı TL üzeri
Geri Ödeme Sigortasız Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız Sigortalı
Süresi (Gün)
180 48 44 52 48 48 44

(SÖİK-TL’ lerde aracı banka %2 komiyon alır.)

III. BÖLÜM
TÜRK EXIMBANK’ IN YENİ DÖNEMDE UYGULAMASI GEREKEN POLİTİKALAR

Uluslararası alanda keskinleşen rekabet koşullarının yanısıra, dünya ekonomisindeki genel durgunluk nedeniyle artan ticaririskler ile kapsamı giderek genişleyen terör ve savaş koşulları çerçevesinde yükselen politik riskler, garanti ve sigorta programlarının önemini giderek arttırmaktadır. Bahse konu koşullar da göz önünde bulundurularak, ihracatçı firmalarımıza ticari ve politik risklerden arındırılmış bir ortamda çalışma imkanı sağlanmalı, yeni ürünler geliştirilerek ihracatçılarımızın sigorta programlarından azami ölçüde fayda sağlamalarını temin edecek mekanizmalara ağırlık verilmelidir.
Türkiye ihracatının mal ve ülke kompozisyonu, kısa vadeli ihracata hazırlık kredilerini ana finansman modeli olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu durumda, sektörün talepleri ile uluslararası kurallar birlikte mütaala edilip, faiz oranlarının belirlenmesinde kaynak maliyeti, enflasyon oranları ve Merkez Bankası reeskont faizi karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, ihracatçının rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek bir seviyenin korunması gerekir.
Türkiye ihracatı içinde sevk sonrası finansman imkanlarının değerlendirilme oranları çok zayıf kalmaktadır. Bunun nedeni, vadeli satış politikalarının olmaması, mevcut pazar potansiyeli içinde buna ihtiyaç hissedilmemesidir. Sektör genel olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını yani ihracata hazırlık kredilerini talep olarak dile getirmektedir. Vadeli satış imkanlarını değerlendiriyor görünenler ise, ağırlıkla yurtdışındaki kendi ortaklarına satış yapan ve ilgili dökümantasyonu bu yolla, sorunsuz temin edebilen firmalardır. Sevk sonrası finansmanın temel dayanağı olarak istenen, banka veya ithalatçı kabullü bono/poliçe düzenlemeleri, ithalatçıyı alımdan caydıracak enstrümanlar olarak nitelenmekte ve temin edilememektedir. Her ne kadar bu konuda T.C. Merkez Bankası ile birlikte sevk öncesi ve sonrası dönemleri birleştirilerek en çok 120 gün vadeli bir finansman imkanı yaratılmışsa da bu uygulamanın önemi ve avantajları ihracatçılara daha iyi anlatılmalı ve yaygınlaşması sağlanmalıdır.
Ülkemiz açısından özel önem arz eden ülkeler başta olmak üzere yurt dışında yeni iş almayı ya da uluslararası ihalelere katılmayı amaçlayan müteahhit firmaların ihtiyaç duydukları teminat mektuplarının verilmesini sağlayacak mekanizmalarla ilgili çalışmaların ticari bankaların işbirliği de sağlanarak yapılması gerekmektedir. Mevcut pazarlarda payımızın arttırılması amacıyla özellikle Orta-Batı Asya Cumhuriyetleri, Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri ile komşu ülkelerle ilişkilere önem verilerek, Türkiye açısından öncelik taşıyan pazarlarda ihracatçı ve yatırımcıların uzun vadede kalıcılığını temin için gerekli önlemler alınmalıdır.
İhracat finansman kuruluşlarının geleneksel hizmetleri olarak nitelenen orta ve uzun vadeli işlemler, Türk Eximbank’ ın hizmet yelpazesi içerisinde de yer almaktadır. Ülkemizin ihracat yapısı, bu türden hizmetlere talebin zayıf olması sonucunu doğururken, mevcut kaynakların vade yapısı da Türk Eximbank’ ı bu hizmetlerin üretiminde kısıtlamaktadır. Bu noktada Türk Eximbank’ ın Dünya Bankası ile 1999 Ağustos ayında imzaladığı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi’ ni hatırlamak gerekir. 252,5 milyon dolar tutarındaki, 7 yıl vadeli bir proje kredisi olan bu kaynağın ihracat sektöründe faaliyet gösteren imalatçı firmaların kısa/orta vadeli işletme sermayesi ve ihracat amaçlı yatırımlarını destekleyerek rekabet güçlerinin artırılması ve kalıcı ihracat artışının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kullandırılması gerekir.
Sonuç olarak istikrar ortamında, ülkemiz mali piyasaları iç ve dış kaynaklarının temini konusunda imkanlarını artırarak, ihracat sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek kredileri bütünüyle sunabilir konuma ulaştığında Türk Eximbank, talebin zorladığı ağırlıklı olarak kısa vadeli program yapısından, orta vadeli nakdi ve gayrınakdi hizmet imkanlarına dönüşün gereğinin bilinci içinde ve bu konuda hazırlıklı olmalıdır.

KAYNAKÇA

AHMET KILIÇOĞLU, “Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredileri Faiz Oranları”, B.02.2.EXI.0.12.00.01 nolu Türk Eximbank Duyurusu, 01.05.2002

AHMET KILIÇOĞLU, “Kısa Vadeli Türk Lirası Krediler” B.02.2.EXI.0.12.00.01/2677 nolu Türk Eximbank Duyurusu, 28.03.2002

AHMET KILIÇOĞLU, “Türkiye Bugünleri Aşacaktır”, Türk Eximbank Bülteni, S.22, Mart 2002, s.2

OSMAN ASLAN, “Türk Eximbank’ ın Misyonu ve Uyguladığı Politikalar”, Türk Eximbank Bülteni, S.19, Şubat 2000, s.11

TÜRK EXIMBANK, “Sevk Öncesi İhracat Kredileri Uygulama Esasları – 28.01.2000 Revizyonu”, Ocak 2000

Yorum yazın