Tüketici kredisi Nedir

TÜKETİCİ KREDİSİNİN TANIMI
Tüketici kredisi, tüketicilerin taşınmaz dışında genel olarak dayanıklı olarak tüketim malları satın almak, kendileri ve aile bireyleri için harcama yapmak olanağını sağlamak amacıyla açılan bir kredi türüdür.( )
Bir mal ya da hizmetin satın alınmasına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere, belli faiz, taksit ve ödeme şartlarında geri ödenmek üzere kullandırılan krediler tüketici kredisi olarak tanımlanmaktadır.( )
Tüketici kredileri, ülkeler, bankalar ve banka dışı tüketici kredi kurumları, konu ve müşteri itibariyle farklılık arz etmektedir. Ancak esas itibariyle,
i. Doğrudan nakit şeklinde ve
ii. Mal ve hizmet satın almanın finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, kullandırılan krediler olmak üzere iki tür tüketici kredisi tanımlanmaktadır.
Tüketici kredilerinde vade, kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olmakla beraber genelde 3 ila 18 ay civarındadır.
Faiz oranı, piyasa koşullarına ve bankaların plasman politikalarına bağlı olarak değişmektedir.
Konut, araba ve dayanıklı tüketim malları alımının finansman ve daha birçok konuda tüketici kredisi kullanma imkanı bulunmaktadır.
Tüketici Kredisi, ticari olmayan amaçlara yönelik olarak kişilere mal ya da hizmet alımı için sunulan kredidir.
Tüketici Kredisi, şahıslarca “tüketim işlemini” kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bir kredi türüdür. Bu kredi türü, gelecekte ödeme vaadiyle şahsi ve/veya ailevi tüketim için bazı mal ve/veya hizmetlerin alımıyla ilintili olarak kullanılmaktadır( ).
İş dünyasındaki kredi, genelde borcu geri ödemeye yarayacak gelir getireceği düşünülen, duran varlıkların satın alınmasında kullanılır. Tüketici Kredileri ise, genel olarak tüketicinin maaş ya da ücretinden kesilerek geri ödenir ve geri ödeme işlemi satın alınan mal veya hizmetlerin kullanımıyla ilişkili değildir.
Tüketici kredisi, banka tarafından müşteriye bir defada kullanılmak üzere, belirlenen limitte kullanma yetkisi verilen, geri ödemelerin bankaca müşteriye bildirilen Geri Ödeme Planı çerçevesinde taksitlerle yapılacağı kredi türüdür.
Tüketici Kredisi kısa ve orta vadeli kredileri kapsamaktadır. Şahsi tüketim için gerekli olan tüm mal ve hizmetlerin satın alınması ya da böylesi amaçlara yönelik yapılan borçlanmaların karşılanması için kişilere sağlanan kısa ve orta vadeli kredileri kapsamaktadır.
Tüketici Kredisi terimi, mal ya da hizmetlerin alımında alıcılara sağlanan bir avans fonu veya mal ya da hizmetler avansının daha ileri bir tarihte ödeme taahhüdüyle değiş tokuşu durumlarında da kullanılır.
Tüketici kredilerinin tanımı için üzerinde durulması gerekli en önemli ve doğru kriter, “borçlanılan tutarın kademeli olarak ödenmesi” olduğudur.
Tüketici Kredileri, özel kişilerin yaptıkları dayanıklı tüketim malı alımlarının da kademeli olarak yani belli taksitlerle ödenebilecek şeklinde finanse edilmesidir.
Tüketici kredilerinin çok eskilerden beri bilinen ve evrensel olan iki kaynağından birisi satıcı firmalar, diğeri ise borç veren bireylerdir. Borç verenin satıcı firma olduğu hallerde finansman, kredili satış yapılarak tüketiciye sağlanmaktadır. Tüketici, genelde, borcu karşılığında satıcı firmaya borç senedi ya da senetleri imzalar ve vadeleri geldikçe bu senetlerin üzerinde yazılı meblağı satıcı firmanın kendisine ya da eğer firma bu senetleri bankaya vermişse bankaya öder.
Bu uygulamada, malın peşin satış fiyatı üzerine “Vade Farkı” denilen ve malın bugünkü peşin fiyatının örneğin 1 yıl sonraki değeri ile arasındaki fark demek olan bir ilave yapılır. Dolayısıyla bir malı peşin almak yerine bunu vadeli almak ya da kredili almak arasında bir maliyet farkı vardır. Bu vade farkı, ülke ekonomisinde bulunan enflasyon oranıyla bağlantılıdır.
Bazılarına göre “faizciliğin yasallaştırılması” şeklinde de ifade edilen tüketici kredileri tüketimin ve dolayısıyla ekonomik hayatın canlandırılması için gerekli bir faaliyettir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın