Ticari İşletme Sahibinin Tasarruf Yetkisi Ne Demektir?

Ticari İşletme Sahibinin Tasarruf Yetkisi Ne Demektir?

Ticari işletme sahibi, işletmenin normal faaliyette bulunabilmesi için gerekli her türlü işlemleri yapma yetkisine sahiptir.

Buna karşılık ticari işletme sahibi, ticari işletmeyi veya rehne dahil münferit unsurları devretmek, bir ayni hakla takyidetmek (daraltmak,sınırlamak), başka bir mahalle nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının iznini almak zorundadır.

İşletme rehnine dahil münferit unsurların alacaklının izni ile başkaları ile değiştirilmesi hallerinde meydana gelen değişikliklerin, taraflarca daha önce düzenlenmiş olan listeye noter aracılığı ile işlettirilmesi şarttır.

İşletmeye giren yeni unsurların rehnin kapsamına dahil olması için bu unsurların listeye alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili gereklidir (TİRK. Mad. 10).

Ticari işletme sahibi, işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları, alacaklının izni olmaksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı zarara sokmak kastıyla, tahrip, imha ederse, bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikayeti üzerine uğranılan zararın miktarı dikkate alınmak suretiyle hapis ve para cezası ile cezalandırılır (TİRK Mad. 12).

Yorum yazın