Ticari İşletme Rehni Nasıl Sona Erer?

Ticari İşletme Rehni Nasıl Sona Erer?

Esas alacağın sona ermesi halinde rehin hakkı da ortadan kalkar ve ticaret sicilinde şeklen var gözüken ayni hak sicilden terkin edilir. Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 19. maddesi gereğince terkin talebinin, ticari işletme sahibinin istemi üzerine, alacaklı tarafından yapılması zorunludur.

İşletme sahibinin işi terk etmesi, ölümü gibi nedenlerle ticari işletmenin sicilden terkin edilmesi gerekebilir. Bu durumda alacak muaccel olur. Sicil memuru durumu derhal alacaklıya bildirir. Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki ay içinde tescil edilmiş bulunan işletme rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunulması gerekir. Bu süre geçtikten sonra rehin hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu hususa son derece dikkat edilmesi gerekir. Kendisinden ticari işletme rehni alınan bir müşterinin sicil kaydının silindiğine ve işletmenin son bulduğuna dair bildirim alınır alınmaz, derhal borcun ödenmesi istenir. Alacak tasfiye olunmadığı takdirde rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilir.

Ticari işletme rehni karşılığında kredi kullandırılmadan önce firma ile Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenecek olup, işletmenin usullerimiz doğrultusunda ekspertizi yaptırılacaktır. Bağlı Şubeler Bölge Başkanlıklarından izin almak kaydıyla, Bölge Başkanlıkları ise re’sen Ticari İşletme Rehni Karşılığı kredi kullandırabilecektir.

Yorum yazın