Ticari İşletme Rehni Karşılığı Kredi Nedir?

Ticari İşletme Rehni Karşılığı Kredi Nedir?

Ticari işletmenin rehni karşılığında, borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan bir kredi türüdür.

Ticari İşletme Rehni Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kredi kullandırılmadan önce firma ile Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenecektir. Ticaret ya da Esnaf Ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bir ticari işletme üzerine tesis edilebilecek olan ticari işletme rehni, ticari işletmenin ticaret sicil kaydının bulunduğu bölgede yerleşik bir
noter tarafından düzenlenecek sözleşme ile yapılır. Sözleşmede rehne dahil unsurların tam listesi, bulundukları yer ve sigorta durumları da gösterilir.

Ticari işletme rehni, ticari işletmenin kayıtlı olduğu ticaret ya da esnaf ve sanatkarlar siciline tescil ile gerçekleşir. Bu nedenle rehin sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren ticari işletme rehninin hukuksal geçerlilik kazanması için 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettirilmesi gerekir. Tescil işleminden önce kesinlikle kredi kullandırımı yapılamaz. Ticari işletme üzerine birden fazla rehin tescil edilebileceği göz önünde bulundurularak, daha önce bir rehin bulunup, bulunmadığının saptanması ve rehnin birinci sırada alınması esastır.

Bankamız ekspertiz yönetmeliğine göre; işletmenin usullerimiz doğrultusunda ekspertizi yaptırılarak, kredinin güvencesini oluşturup oluşturmayacağı saptanmalıdır.

Ticari işletme rehninin işletmenin yanı sıra ticaret unvanı, makine ve teçhizat gibi unsurları da kapsaması gerekmektedir.Ayrıca, nakil araçları rehne konu ise trafikten tescil edilmesi de şart olup, rehne konu malların sigortasının da yaptırılması gereklidir.

Teminata Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen marjlar dahilinde rehin tesis edilecektir. Şubelerimizce re’sen ticari işletme rehni karşılığı kredi kullandırılmayacaktır.

Yorum yazın