TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ

Ticari işletme rehni, Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun öngördüğü amaçlar doğrultusunda, teslim koşulunu içermeden, ticaret siciline kayıtlı işletmeler ve işletmelerin faaliyetine tahsis edilmiş taşınır işletme tesisatlarının, Banka adına rehnedildiğinin, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noter tarafından düzenlenen “İşletme Rehni Sözleşmesi”ne dayanarak, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret Siciline tescili ile gerçekleştirilir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, ticari işletme rehninin konusu ticari işletmedir. Ticaret Kanunu’na göre, her tacir ticari işletmesini ticaret siciline kaydettirmekle yükümlüdür. Rehin, ancak ticaret siciline kayıtlı işletmeler üzerinde tesis edilebilir.

Yorum yazın