Teminat Mektuplarında Zamanaşımı nasıldır?

Teminat Mektuplarında Zamanaşımı nasıldır?

Bilindiği üzere, bankalar verdikleri teminat mektuplarından ötürü, muhatabın alacağı dışında ve ondan bağımsız olarak sosyal sigorta primleri ve vergi borcundan ötürü de garanti sorumluluğu altına girebilmektedir. Bu durumda muhatabın alacağı tamamen son bulsa dahi, bankanın yasal yükümlülüğü devam edecektir. Bu tür yasal yükümlülükte zamanaşımının vadeli ve vadesiz teminat mektupları yönünden incelenmesi gereklidir.

1- Vadeli Teminat Mektuplarında Zamanaşımı:

Bankamızca düzenlenen vadeli teminat mektuplarına “Bu teminat mektubu, düzenlenme tarihinden itibaren mektup içeriği işlemleri garanti etmekte olup …………… tarihine kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin isteminde bulunulmadığı takdirde hükümsüz sayılacaktır.” şeklinde bir ibare yazıldığından Bankamızın sorumluluğu, vade sonuna kadar yazılı tazmin talebinde bulunulmazsa son bulacak ve zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Ancak, vadeli teminat mektubuna yukarıda belirtilen ibare konulmamışsa, muhatabın riskin vade içerisinde doğduğunu ispat etmesi gerekecek ve Bankamız 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde sorumlu olacaktır. Zamanaşımı süresi vade içerisinde olmak kaydıyla riskin doğduğu tarihten itibaren başlayacak bu tarihin belirlenememesi halinde ise vadenin bitiminden itibaren 10 yıl hesaplanacaktır. Bu sürenin bitiminden itibaren Bankamıza tazmin talebiyle başvurulması durumunda, talep zamanaşımı ileri sürülerek yerine getirilmeyecektir.

2- Vadesiz Teminat Mektuplarında Zamanaşımı :

Süresiz teminat mektuplarında zamanaşımının, mektubun tanzim tarihinden başlamayıp, garanti edilen işin bitiş tarihinden başlayacağı Yargıtay’ca hükme bağlanmıştır. Buna göre, vadesiz teminat mektuplarında zamanaşımı, garanti edilen işin bitiş tarihinden, taahhüdün muaccel olduğu, rizikonun ortaya çıktığı tarihten başlayarak 10 yıldır.

Resmi daire ve kuruluşlara hitaben ilgili Yasalar gereğince, süresiz olarak düzenlenerek verilen teminat mektuplarında, prim veya vergi alacağına ilişkin banka sorumluluğunun, müteahhidin prim veya vergi borcunun muaccel olduğu tarihten itibaren 10 yıl süreceği Yargıtay’ca kabul edilmiştir. Burada dikkat edilecek diğer bir husus da müteahhide karşı zamanaşımı kesilmesinin, bankaya karşı da zamanaşımı kesilmesi sonucunu doğurmayacağıdır.

Bu nedenle, teminat mektuplarında işin bitim tarihi ile vergi veya sigorta prim borcunun muacceliyet tarihinin aynı olması gerekmekle birlikte, şubelerimizce verilen teminat mektupları ile yüklenilen işlerin bitim tarihleri ve bu işlere bağlı olarak da vergi veya sigorta prim borcunun muaccel olduğu tarih muhatap kurumlardan öğrenilecektir.

Uzun bir süre geçtiği halde iade edilmeyen, ayrıca mektubun iadesi ve komisyonlarının ödenmesi yolundaki talepleri yerine getirmeyen müşterilere ait süresiz teminat mektuplarının yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda muhataplardan ibrazı istenecek, teminat mektuplarında zamanaşımı söz konusu olması halinde ilgili teminat mektuplarının kayıtlarımızdan çıkartılması yoluna gidilecektir.

Yorum yazın