Teminat Mektubunun Akıbetinin Araştırılması Hususunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Teminat Mektubunun Akıbetinin Araştırılması Hususunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Yürürlükte olan teminat mektuplarının lehdarları ile temasa geçilerek mektupların akibetleri, yüklenilen işlerin tamamlanıp tamamlanmadığı ve yüklenilen işin bitim tarihi araştırılacak, yüklenilen iş tamamlanmış ise, mektubun iadesine veya mektup hükmünün kalmadığına ve nakde çevrilmesinin talep edilemeyeceğine dair ibraname alınmasına çalışılacak, ayrıca 2886 ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki Kuruluşlara, bu Kanun kapsamındaki işler için verilen teminat mektuplarında, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ve Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesi getirilmesi sağlanılacaktır. Bunların mümkün olmaması halinde, teminat mektubunun zamanaşımı yönünden durumu incelenecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 56/b maddesinin getirdiği kolaylık doğrultusunda yapım işlerinde; taahhütün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi, idareye herhangi bir borcunun olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ilişiksiz belgesi getirilmesi durumunda; geçici kabulde ortaya çıkan noksanlık ya da kusurların giderilmesi için gereken bedelin, kesin teminatın yarısından fazla olmaması koşuluyla yarısı, kesin kabul tutanağının onaylanması ile de kalanı serbest bırakılacaktır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

Bu nedenle Şubelerimiz 4734 sayılı Kanun’a göre verdikleri teminat mektuplarıyla garanti ettikleri işlerde, söz konusu durumları yakınen izleyecekler, geçici kabulde teminat mektubumuzun yarısının iade veya ibrazını, kesin kabulde de gerekli koşulların oluşmasından sonra kalanının ibrazını idareden talep edeceklerdir.

Taahhüt edilen işin yapılıp yapılmadığını araştırırken gerektiğinde muhataptan yazılı bilgi istenecek, ayrıca lehdar ve kefillerin durumu yakınen izlenecek, özellikle tazmin olasılığı kuvvetli durumlarda, gerekirse lehdardan ek güvence alınacak ve hatta mektup tutarının Bankamızda bloke(depo) edilmesi sağlanacaktır. Şubece ihaleye konu malların akibeti her 6 ayda bir muhatap idareye yazı yazılmak suretiyle araştırılacaktır.

Mahkeme ve icra dairelerine hitaben verilen mektuplardan, mektup konusu dava bittiği halde, dava dosyalarının bulunamamış olması nedeniyle geri alınamayan mektupların bulunabilmesi için, ilgili hakimliğe başvurulacak, mektup bulunamaz ise, kaybolduğuna ve mektup konusu davanın sonuçlandığına dair bir yazı alınarak iptal işlemi yapılacaktır.

Yorum yazın