Teminat Mektubu Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Teminat Mektubu Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Teminat mektubu verilmesi sırasında Bankalar Kanunu’nun ilgili hükümleri ve aşağıdaki konular göz önünde bulundurulacaktır.
a) Teminat mektubu istemlerinde müşteriden teminat mektubu talepnamesi alınacak ve Teminat mektubu teslim edilirken Teminat Mektupları Makbuzu üzerine müşterinin imzası alınacak ve talepname ile birlikte saklanacaktır.
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında verilecek teminat mektupları için, Bankamızca basımı yapılarak Şubelere gönderilen ve Mevzuatımız ekinde yer alan Geçici, Kesin ve Avans Teminat Mektubu formları kullanılacak, söz konusu formlara uymayan teminat mektubu istemleri ile ilgili olarak serbest konulu teminat mektuplarına ilişkin belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır.
c) Karşılığı tamamen Nakit, Mevduat, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili olan teminat mektuplarının verilmesinde; Hesap Durumu, Bilanço vb. belgeler alınmayacak, bu teminatlar karşılığında verilen mektuplar Bankalar Kanunu’nda belirtilen genel kredi sınırları dışında kabul edilecektir.
d) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre kredilerin adına açıldıkları kişilere kullandırılmaları zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ticari kredi açma yetki limitlerine göre işlem bazında Bölge Başkanlıkları/ilgili Krediler Daire Başkanlığından yetki alınmak suretiyle kredi lehdarının talimatı ile üçüncü kişi lehine teminat mektupları düzenlenebilecektir.
e) Teminat mektubu lehdarının adi ortaklık olması halinde, TTK Hükümlerine göre adi ortaklığın hükmi şahsiyeti olmadığından, adi ortaklık unvanı belirtilmeden kredi sözleşmesi ve teminat mektubu makbuzuna ortakların hepsinin ismi yazılarak borçlu sıfatıyla imzaları alınacaktır.
f) Mektup lehdarı vekil tayin etmiş ve mektup vekaletnameye dayanılarak verilecek ise, mektup metnine sadece lehdarın unvanı yazılacak, vekilin adı ve vekalet kelimesi yazılmayacak makbuz ve kredi sözleşmesinde ise, lehdarın unvanının yanına vekilin vekil sıfatıyla imzası alınacaktır.
g) Teminat mektuplarında Bankanın muhataba karşı yükümlülüğü metinde yer alan tutar ile sınırlı olacak, her ne surette olursa olsun, Banka bu tutarın üzerinde ek bir yükümlülük altına sokulmayacaktır.
Öte yandan, teminat mektubunun Bankaca verildiği tarih ile paraya çevrildiği tarih arasında geçecek günlere ait kanuni faizin ödeneceği yolunda taahhütte bulunulmayacak, ancak, tazmin istem tarihinden ödeneceği ana kadar geçecek günlere ait yasal faiz garanti edilebilecektir.
h) Milli Savunma Bakanlığı’nca açılan ihalelerde ihaleye çıkılan Tip Genel Şartnamede “Geçici Teminat Mektubu süresiz olacaktır. Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilmesinin mümkün olmaması halinde Geçici Teminat Mektubunun süresi bu şartnamede istenen opsiyon süresinin 2 (iki) ay ötesini kapsayacak şekilde süreli olacak ve bu süre herhangi bir nedenle yetmediği takdirde, Teminat Mektubu ilgili bankaya veya özel finans kurumuna iade edilinceye kadar, vade bitiminden 1 (bir) ay önce en az 3 (üç)’er aylık vadeler halinde alıcının ikazına lüzum kalmadan otomatik olarak temdit edilecektir. Temdite ilişkin bu şart, geçici teminat mektubunda belirtilecektir” hükmü yer almaktadır.
ı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren teminat mektupları ile resmi daire, kurum, kuruluş, müessese ve bağlı ortaklıkların ve de kooperatif birliklerinin özel şartnamelerine göre ihaleye çıkardıkları ve çeşitli işler için verilen teminat mektupları süresiz olarak düzenlenebilecektir. Bu mektupların süresiz olarak düzenlenebilmesi için Genel Müdürlük’ten ayrıca izin istenmeyecektir.
i) Gerçek kişilere hitaben kredi tahsis yetkileri çerçevesinde Teminat Mektubu verilebilecektir. Kredi tahsis yetkisini aşan taleplerde, kredi yetki limitlerine göre Bölge Başkanlıkları veya ilgili Kredi Daire Başkanlıklarından izin alınmadan teminat mektubu verilmeyecektir.
j) Süresiz verilen mektuplarla ilgili olarak, taahhüt edilen işlerin bitip bitmediği şube idarecilerince sürekli şekilde yakınen izlenecektir.
k) Verilecek teminat mektupları nedeniyle Bankamız için bir risk doğmaması esastır. Bu nedenle, gerek firma ve gerekse mektup konusu iş ve piyasa durumu titizlikle incelenerek, mektubun geri döneceği konusunda tam bir kanaate varıldıktan sonra verilmesi yoluna gidilecektir.
l) Borçlar Kanunu’nun 110. Maddesi gereğince; vade kaydını taşıyan tüm teminat mektupları vade sonunda hükümsüz olamayacağından, Bankamızın sorumluluğunun 10 yıllık zamanaşımı süresi sonuna kadar devam edeceği göz önüne alınarak, (j) fıkrasında belirtilen hususa Gümrükler ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenecek teminat mektuplarında özellikle dikkat edilecektir.
m) Verilecek tüm teminat mektuplarında, firmaların onaylı kredileri dahilinde kalınarak gerekli güvenceler eksiksiz alınacak, genel kredilendirme ilke ve usullerine mutlaka uyulacaktır.
n) Mektup içerikleri dikkatle incelenecek, teminat mektubu ile Bankamızın yüklendiği tüm risklere ilişkin hükümlerin firma ile düzenlenen Genel Ticari Kredi sözleşmesine eklenmesi sağlanacaktır.

Yorum yazın