Teminat Cirosu Nedir

Teminat Cirosu Nedir

Ticari bir senetle beliren hak ve alacağı bir başkasına rehnetmek maksadıyla yapılan ciro ‘teminat cirosu” ve “rehin cirosu” adını alır. Senet üzerinde rehin hakkının doğabilmesi için:
” a ödeyiniz. Bedeli teminattır, imza veya
a ödeyiniz. Bedeli rehindir, “imza” veya aynı
anlama gelecek açık bir kaydın bulunması ve senedin rehin alana (mürtehine) yani alacaklıya teslim edilmesi lâzımdır. Teslim ve ciro işlemi mülkiyet hakkı vermez. Onun için rehnaları alacaklı (hamil) temlik veya terhin maksadıyla yeniden ciro edemez. Şayet ciro ederse, bu ciro “tahsil cirosu” sayılır (TK.600/1).
Bunun dışında teminat için yapılan terhini ciroda hâmil, tahsil cirosunda olduğu üzere senedin gerçek hamili gibi senedi kabul veya ödeme için ibraz edebilir, protesto çekebilir, protestoyu ilgililere haber verebilir. Rücu hakkını kullanabilir, senet bedelini tahsil ve dava edebilir. Yalnız bütün bu işlemleri tahsil cirosundan farklı olarak “rehnaları alacaklı” sıfatıyla kendi adına yapar.
T.K.600/2 maddesinde de: “Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasındaki ilişkilere dayanan delileri hamile karşı ileri süremezler. Ancak hamil poliçeyi alırken bile borçlunun zararına hareket etmiş olmasın” deniliyor. Yâni ciro, bir hileli iflas sonucu yapılmış olmadıkça poliçe sorumlularından biri örneğin muhatap “Benim cirantada alacağım kaldı, mahsup ediniz” diye hâmile karşı bir şey söyleyemez.

Yorum yazın