Teminat Akçesi Nedir – Ne demek

Teminat Akçesi Nedir – Ne demek

Bir akdin gerçekleşmesi için, taraflardan birinin diğerine teminat niteliğinde vermekle yükümlü olduğu paradır. Pey akçesi terimi de eş anlamda kullanılır. Teminat akçesi; resmî alım ve satımlarda ve 2490 sayılı, Artırma, Eksiltme ve ihale kanunu nun kapsamına giren işler için yapılan anlaşmalarda şart olduğu gibi özel ve ticari işlemlerde de çoğunlukla uygulanır.
Uygulamada teminat; ipotek ve menkul kıymetler’ rehni gibi maddî, kefalet gibi şahsî nitelikte olabilirse de en çok rastlanan şekli banka mektubudur.

Teminat akçesi bir alım satımın veya taahhüdün yerine getirilmesi için eksiltmek, artırmak ve pazarlığa katılmak üzere verilirse buna muvakkat (geçici) teminat denilir. İhale sonunda iş; üzerinde kalmayanlara ait geçici teminatlar, ihalenin arkasından ilgililere geri verilir. İş, üzerinde kalanın sözleşme yaparak taahhüdü yerine getirinceye kadar kalmak üzere vereceği teminata da kati (kesin) teminat adı verilir.

Yorum yazın