Taşınır Rehni ile İlgili Önemli Hususlar Nelerdir?

Taşınır Rehni ile İlgili Önemli Hususlar Nelerdir?

Taşınır mal (menkul) rehni, alacaklının, alacağını tahsil edememesi halinde, rehnettiği taşınır malı veya hakkı paraya çevirmek suretiyle alacağını tahsil etmesi olanağını veren bir rehin türüdür.

Ancak taşınır mal rehninin tesisi ve rehnin hukuken geçerli olabilmesi için rehnedilen taşınır malın alacaklıya teslimi, yani zilyetliğin devri şarttır. Ancak, Kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde zilyetlik devredilmeden de, yalnızca sicile yazılmak suretiyle rehin kurulabilir.
Bankamızca kullandırılan kredilerin teminatı olarak taşıt rehni tesis edilmesi yoluna gidilmesi halinde taşıtın tescil olunduğu Trafik Siciline rehnin tescil ettirilmesi yeterli olacaktır.

Taşıt rehni alınarak kredi kullandırılacak olması halinde model yılı dikkate alınarak en fazla iki yaşındaki taşıtlar rehin alınabilecek olup, kullandırılacak kredi tutarı rehin alınacak taşıtın sigorta değerinin %20 eksiği olacaktır. Rehin alınan taşıtın 3. şahsa ait olması halinde taşıt malikinin de Genel Ticari Kredi Sözleşmesine kefalet imzası alınmasına çalışılacaktır.

Taşınır rehinleri arasında menkul kıymet (hazine bonosu, devlet tahvili, vb.), emtia, ürün, altın, tütün vb. kıymetler de sayılabilir.

Yorum yazın