Şube Krediler Bölümünün Görevleri Nelerdir?

Şube Krediler Bölümünün Görevleri Nelerdir?
– “Şube Yetkisinde Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu”nu düzenler.
– Kredilerin türü, tutarı, vadesi ve güvencesini de kapsayacak şekilde kredi koşullarını belirleyerek Kredi Komitesi’ne sunar.
– Yetkisini aşan kredi talepleri için kredi teklifi hazırlar, yetkili organlarca tahsis edilen kredileri (özel izin gerektiren durumlar ayrık) bu organlardan ayrıca onay almaksızın kullandırır.
– Kambiyo işlemleri ayrık kredilerle ilgili tüm operasyonel faaliyetleri yürütür.
– Kredilerin güvencesini teşkil eden taşınır/taşınmaz malların ekspertiz raporlarının hazırlanmasını sağlar.
– Güvenceye alınan teminatların cari piyasa değerlerindeki değişmeleri ve şahsi teminatların durumlarındaki gelişmeleri izleyerek kredi kullandırım koşullarına göre kredilerin teminatsız kalmamasını sağlar.
– Firmaların kredibilitelerini, geri ödememe riskini ve geri ödenebilirlik derecesini ve süreç içerisinde istenilen verimin elde edilip edilmediğini sürekli kontrol ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
– Muhtemel risklerin erken algılanabilmesi için kredi tahsis öncesi ve sonrası krediye konu firmadan, bankalardan, kamu kuruluşlarından ve piyasalardan bilgi sağlar ve gerekli önlemleri zamanında alır.
– Sorunlu hale gelen krediler için gerekli önlemleri alarak en kısa sürede tasfiyesi konusunda alternatifler geliştirir.
– Olumsuz piyasa ve/veya banka istihbaratı alınan veya mali yapısında bozulma görülen firmalara kullandırılan kredilerin vadeleri beklenilmeksizin ve ayrıca onay alınmaksızın geri çağrılmasını sağlar. Şube yetkisini aşan kredilerde ise kredi açma yetki limitleri dahilinde Bölge Başkanlığı/ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan alınacak talimat doğrultusunda işlem yapar.
– Bankacılıkla ilgili yasalarda ve ilgili düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler ile banka iç mevzuatını takip eder.
– Otorize, Bölge ve Şube yetkisi dahilindeki kredi işlemlerini ilgili yasalar ve Bankamız mevzuatı esaslarına uygun olarak yürütür.

Yorum yazın