Senetlerin Tahsili Nasıl Yapılır?

Senetlerin Tahsili Nasıl Yapılır?

Senet tutarı tahsil edildiğinde, arkasına “tahsil edilmiştir” damgası basılıp imzalanmak suretiyle senet, ödeyene iade edilecek, vadesinde ödenmeyen senetler ise, süresi içerisinde protesto edilmek için notere gönderilecektir.

Başka yerde tahsil olunacak senetler, senetlerin işleme alındığı gün iki nüsha “Senet Gönderme Mektubu” ekinde kargo şirketiyle veya taahhütlü olarak borçlu veya muhatabın bulunduğu yerdeki şubemize gönderilecek ve senet gönderme mektubunun bir nüshası da sayım, döküm, izleme ve kontrole esas olmak üzere vade veya numara sırasına göre bir klasör içerisinde saklanacaktır.

Senedin tahsile gönderildiği şubemizce, senet gönderme mektubunda kayıtlı bilgiler ile senet karşılaştırılıp bilgilerin doğruluğu saptandıktan sonra, gelen senetler “Şehirde Tahsil Olunacak Senetler” defterine tüm unsurlarıyla birlikte kaydedilecek ve senet gönderme mektubunun bir nüshası, şube yetkililerince imzalanıp şube kaşesi basılarak derhal iade edilecektir.

Senedi tahsile gönderen şube, karşı şubece iadesi gereken senet gönderme mektubunu uygun bir süre içinde alamadığı takdirde, kaybolma olasılığına karşılık senedin akibetini araştıracaktır.

Senet tahsil edildiğinde, tahsil edilen tutar, protesto edildiğinde ise, protesto evrakı, senet ve protesto masrafı, krediyi kullandıran şubemize mal ve iade edilecektir.

Senedin protesto edilmesi halinde, son ciranta, keşideci ve varsa avalistlere gerekli ihbarda bulunulacaktır.

Bedelleri tahsil edilip herhangi bir nedenle borçlusuna veya ilgili kişiye iade edilemeyen senetler “Muhtelif Kıymetler Deposu” hesabına alınarak müşterek muhafazada saklanacak, senet daha sonra borçluya veya bedelini ödeyen kişiye (makbuz karşılığı) verildiğinde Muhtelif Kıymetler Deposundan düşüşü yapılacaktır.

Gereğinden fazla senet teminata alınmayacak, fazla tutardaki senetler tahsile alınmak suretiyle tahsil senetleri komisyonu ile gelir sağlanması yoluna gidilecektir.

Protesto işlemi ile senetlere ilişkin diğer hususlarda, mevzuatımızdaki esaslar ile TTK hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yorum yazın